نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: پوسیدگی دندانی از شایع ترین بیماری های مزمن در جهان است. علاوه بر تست­های کلینیکی، تکنیک­های رادیوگرافی به ویژه تکنیک بایت­وینگ ابزار اصلی تشخیص دقیق پوسیدگی های بین دندانی هستند.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد ۵۰ کلیشه رادیوگرافی بایت­وینگ (۵۷۶ سطح دندانی) با کیفیت استاندارد از یک کلینیک رادیولوژی تهیه شد. نمونه­ها به طور جداگانه جهت تعیین وجود یا عدم وجود پوسیدگی بین دندانی و عمق آن، توسط سه نفر از اعضای هیأت علمی به عنوان gold standard و ۳۰ دانشجوی سال­آخر دندان­پزشکی بررسی شدند. از مشاهده­گرها درخواست شد، وجود و عدم وجود و عمق پوسیدگی سطوح بین دندانی را با توجه به معیارهای تعیین شده در پرسش نامه علامت بزنند. داده ها پس از جمع­آوری توسط نرم­افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ تجزیه و تحلیل شدند و میزان حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی، مثبت کاذب و منفی کاذب محاسبه گردید.
یافته­ ها: میزان توافق (کاپا) اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مورد وجود پوسیدگی برابر با ۰۰۷/۰ ±۶۱۰/۰ بود که از نظر آماری معنی­دار بود (۰۰۱/۰>P).  میزان حساسیت و ویژگی تشخیص پوسیدگی بین دندانی توسط دانشجویان به ترتیب ۳/۷۰ ٪ و ۹/۸۹ ٪ بود. Interobserver reliability بین تشخیص دانشجویان دارای مقدار ضریب توافقی (کاپا) ۰۰۷/۰ ± ۸۵۷/۰ بود.
نتیجه گیری: توانایی دانشجویان سال­آخر دانشکده­ی دندان­پزشکی رفسنجان در تشخیص وجود پوسیدگی و تعیین پوسیدگی های عمیق (نزدیک پالپ) عالی و در تعیین عمق پوسیدگی در سطح مینایی و رسیده به DEJ خوب بود. قابلیت اطمینان دانشجویان نیز در تشخیص پوسیدگی عالی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Ability of the Senior Dental Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in Detecting Proximal Caries in Digital Bitewing Radiography in the Academic Year of 2019-2020

نویسندگان [English]

 • Zahra Tafakhori 1
 • Elahe Shahrokhi 2

1 Associated Professor, Department of Oral and Mixillofacial Radiology, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

2 Dental Student, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Dental caries is one of the most common chronic diseases in the world.  In addition to clinical examinations, the use of radiographic techniques, especially the bitewing technique, is the main tool for the accurate diagnosis of proximal caries.
Methods: In this cross-sectional study, 50 standard-quality Bitewing radiographs (576 dental surfaces) were obtained from a radiology clinic. The samples were examined separately by three faculty members as gold standard and 30 senior dental students to detect the presence or absence of dental caries and their depth. The observers were asked to mark the presence and absence and depth of dental caries according to the criteria specified in the questionnaire. The findings were analyzed by SPSS software Version 22 and the sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, false positive, and false negative were calculated.
Results: The rate of agreement (Kappa) between the faculty members and students in detecting  caries was 0/610 ± 0/007 that was statistically significant (p < 0/001). The sensitivity and specificity of the students' diagnoses of proximal caries were 89/9% and 70/3%, respectively. Interobserver reliability among the students’ detection of caries yielded a Kappa coefficient of 0/857 ± 0/007.
Conclusion: The ability of senior  students of  Rafsanjan Dental School to diagnose the presence of caries and detect deep caries (near the pupl) was excellent, and their ability to detect caries on the enamel surface and caries reaching the DEJ was moderate/good. The students' reliability in diagnosing caries  was also excellent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dental caries
 • Dental student
 • Bitewing
 • Radioghraphy
 1. Heymann HO, SwiftEJ, Ritter AV. Sturdenvant's Art & sci­ence of operative dentistry. 7th edition. Amsterdam: Elsevier; 2019:40-42.  
 2. Hilton T , Ferracane JL , Broome JC. Summitt’s fundamentals of operative dentistr. 4th edition. Berlin: Quintessence publish­ing; 2014:40-45.
 3. White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology Principle and Interpretation. 8thed. St. Louis: Mosby Co; 2019:301-320.
 4. Kidd EA, Pitts NB. A reappraisal of the value of the bitewing radiograph in the diagnosis of posterior approximal caries. Br Dent J 1990;169(7):195-200.
 5. Van der Stelt PF. Filmless imaging: the uses of digital radiography in dental practice. J Am Dent Assoc 2005;136(10):1379-87.
 6. Matalon S, Feuerstein O, Kaffe I. Diagnosis of approximal caries: bite-wing radiology versus the Ultrasound Caries Detector. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;95(5):626-31.
 7. Young DA, Featherstone JD. Digital imaging fiber-optic trans-illumination, F-speed radiographic film and depth of approximal lesions. J Am Dent Assoc 2005;136(12):1682-7.
 8. Whaites E, Drage N. Essentials of dental radiography and radiology. 8th edition. Amsterdam: Elsevier;2019;181-183.
 9. Lewis DW, Kay EJ, Main PA, Pharoah MG, Csima A. Den­tists' variability in restorative decisions, microscopic and ra­diographic caries depth. Community Dent Oral Epi­demiol. 1996; 24(2):106-11.
 10. Bengtson AL, Gomes AC, Mendes FM, Cichello LR, Bengtson NG, Pinheiro SL. Influence of examiner’sclinical experience in detecting occlusal caries lesions in primary teeth. Pediatr Dent 2005;27(3) :238-243.  
 11. Ko AC, Hewko M, Sowa MG, Dong CC, Cleghorn B, Choo-Smith LP. Early dental caries detection using a fibre-optic coupled polarization-resolved Raman spectroscopic system. Opt Express. 2008;16:6274–84.
 12. Abdinian M, Faghihian R, Faghihian H, Student D. Proxi­mal caries detection accuracy using intra oral digital bitewing radiography and conventional intra oral bitewing radiogra­phy with film. J Mazandaran Univ Med Sci. 2014; 25(125):131-34. 
 13. Falahzadeh F, Tayyebi A, Tofangchiha M, Modirfalah H, Khosroshahi SS. Agreement of bitewing and digital pano­ramic radiographies in the detection of proximal caries. J Kerman Univ Med Sci. 2013; 20(4):343-53.
 14. Hekmatian E, Jalaie ES. Assessment of the ability of sen­ior dental students of esfahan university of medical sciences to detect interproximal caries on conventional bite wing ra­diographs. J Isfahan Dent Sch. 2013; 9(3):266-72.
 15. Nemati S, Ostovarrad F, Ranjzad H, Rashid Kandovani AA. The Accuracy of Senior Students of Rasht Dental School in Detecting Proximal Caries in Digital Bitewing Radiographs. J Dentomaxillofac Radiol Pathol Surg. 2017; 6(3):69-76.
 16. Romoozi E, Daneshkazemi AR, Tavana N. Diagnostic value of senior dental students in Yazd about of detection the proximal caries on panoramic radiographs compared to detection of experts in 1394. J Shahid Sad­oughi Univ Med sci. 2016; 24(5):452-9.
 17. Nikneshan S, Moradi AH, Mohseni S, Moshfeghi M. Capa­bility of senior dental students in detecting the presence and diagnosing the depth of proximal caries on a bite wing radio­graphs. J Dent Sch. 2012; 30(2):110-16.
 18. Kamburoğlu K, Kolsuz E, Murat S, Yüksel S, Özen T. Proxi­mal caries detection accuracy using intraoral bitewing radi­ography, extraoral bitewing radiography and panoramic ra­diography. D M F R. 2012; 41(6):450–9.
 19. Shirani F, Zamani Naser A, Mosavat F, Hamzeh M. The sensitivity and specificity of the diagnosis of dental caries among senior dental students. J special Material Techniques Dent. 2011; 7(5):712-14.
 20. Wenzel A, Hintze H, Kold LM, Kold S. Accuracy of com­puter‐automated caries detection in digital radiographs compared with human observers. Eur J Oral Sci. 2002; 110(3):199-203.
 21. Wrbas KT, Kielbassa AM, Schulte-Monting J, Hellwig E. Effects of additional teaching of final-year dental students on their radiographic diagnosis of caries. Eur J Dent Educ. 2000; 4(3):138–42.