نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: عوامل روانشناختی، نقش تعیین کننده ای در پیامد و سازگاری بیمار با نارسایی مزمن قلب دارد که غالبا در فرایند درمان نادیده گرفته می شوند. هدف از مطالعه حاضر تعیین  همبستگی بین ناامیدی، تاب آوری و  تیپ شخصیتی D   در بیماران نارسایی مزمن قلبی بود.
روش­ ها:  مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود.  یکصد بیمار مبتلا به نارسایی قلبی مزمن، مراجعه کننده به درمانگاه  فرهنگیان واقع در منطقه دو شهر تهران به روش  نمونه گیری مبتنی بر هدف  انتخاب و وارد مطالعه شدند. فرم مشخصات دموگرافیک، شاخص تعیین شدت بیماری، پرسشنامه نا امیدی بک، نسخه کوتاه پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه تیپ شخصیتی D  به روش مصاحبه  تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار آماری spss ویراست 19 تحلیل شد.
یافته­ ها: یافته ها نشان داد که بیشتر بیماران نارسایی قلبی ناامیدی(86%) وتاب آوری(85%) متوسط و 67% تیپ شخصیتی ‏D‏ داشتند. آزمون ضریب همبستگی پیرسون همبستگی  متوسط، معکوس و معناداری بین تیپ شخصیتی D و تاب آوری(001/0>p  ، 479/0- =r) و همبستگی ضعیف مثبت و معناداری بین تیپ شخصیتیD با ناامیدی (048/0=p ، 198/0=r) نشان داد. ارتباط معناداری بین ناامیدی و تاب آوری بدست نیامد(05/0<P).
نتیجه­ گیری: تیپ شخصیتی D در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، با کاهش تاب آوری و افزایش ناامیدی همراه است. این یافته  می تواند مورد استفاده سیاست گزاران بهداشت و درمان در طراحی مراقبتهای تیمی چند رشته ای و برنامه ریزی مراقبتهای کل نگر از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، قرار گیرد. با توجه به فراوانی بالای ناامیدی، کاهش تاب آوری و تیپ شخصیتی D در بیماران نارسایی قلبی، غربالگری، شناسایی و ارجاع بیماران نیازمند به حمایتهای روانشناختی، جهت تسهیل سازگاری و بهبود کیفیت زندگی ضروری می باشد. با شناسایی و حمایتهای روانشناختی از بیماران دارای تیپ شخصیتی D میتوان به افزایش امید و تاب آوری بیماران نارسایی قلبی کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation between Hopelessness, Resiliency and Type D Personality in Patients with Chronic Heart Failure

نویسندگان [English]

 • Sharareh Zeighami Mohammadi 1
 • Maryam Hashemi 2

1 Ph.D. in Nursing, Department of Nursing, College of Nursing and Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 B.Sc. of Nursing, Department of Nursing, College of Nursing and Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: Psychological factors play an important role in the outcome and adaptability of the patient with chronic heart failure, but they are often ignored in the treatment process. This study aimed to determine the correlation between hopelessness, resiliency, and type D personality in patients with chronic heart failure.
Methods: The study was descriptive-correlational. The researchers, using purposive sampling method, selected One hundred patients with chronic heart failure who referred to the Farhangian clinic located in the second district of Tehran. The researchers completed patients’ demographic form, the index of severity of illness, beck hopelessness scale (BHS), short version of Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC), and type D personality questionnaire by interviewing the participants. SPSS software version 19 analyzed data.
Result: The findings showed that most heart failure patients had moderate hopelessness (86%) and resiliency (85%) and 67% had type D personality. Pearson correlation coefficient showed a moderate, inverse, and significant correlation between type D personality and resiliency (r = -0.479, p <0.001) and a weak but positive and significant correlation between type D personality and hopelessness(r = 0.198, p = 0.048). There was no significant correlation between hopelessness and resiliency (P >0.05).
Conclusion: Type D personality in patients with heart failure is accompanied by a reduction in resilience and an increase in hopelessness. These findings can be used for health policymakers in designing and planning of multidisciplinary team care and holistic care of patients with heart failure. Considering the high frequency of hopelessness, reduction of resiliency, and type D personality in patients with heart failure, screening, identification, and referral of patients requiring psychological support is essential for facilitating adjustment and improvement of the quality of life. The identification and psychological support of patients with type D personality can help increase the hope and resilience of heart failure patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic heart failure
 • Type D personality
 • Hopelessness
 • Resilience
 1. Savarese G, Lund LH. Global public health burden of heart failure. Cardiac Failure Review. 2017; 3(1):7-11. doi:10.15420/cfr.2016:25:2.
 2. Bui AL, Horwich TB, Fonarow GC. Epidemiology and risk profile of heart failure. Nature reviews Cardiology. 2011; 8(1):30-41. doi:10.1038/nrcardio.2010.165.
 3. Ahmadi A, Soori H, Mobasheri M, Etemad K, Khaledifar A. Heart Failure, the Outcomes, Predictive and related factors in Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014; 24 (118):180-8.
 4. Khalilzadeh H, Nanbakhsh ZH, Yaghubi M. Adaptation of Heart Failure Patients with Problem Related Diseases in Urmia Medical Center. J
  Urmia Nurs Midwifery Fac. 2006; 4 (4):154-160.
 5. Zeighami Mohammadi S, Shahparian M. Quality of life and some factors related in males with heart failure in Karaj and Shahriar social security hospitals‌ (2010). Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2012; 8 (2):1-13.
 6. Tziallas D, Kostapanos MS, Skapinakis P, Milionis HJ, Athanasiou T, Elisaf MS, Mavreas V. The association between Type D personality and the metabolic syndrome: a cross-sectional study in a University-based outpatient lipid clinic. BMC Research Notes. 2011, 4:105. doi: 10.1186/1756-0500-4-105.
 7. Debra M. Van Kuiken. The role of hope in self-care in person with heart failure.Doctoral of philosophy. University of Cincinnati.2008.
 8. Kylma J, Turunen H, Perala ML. Hope and chronic illness: The meaning of hope and the ways of fostering hope experienced by chronically ill Finnish people. Lnternational journal &Nursing Practice 1996; 2: 209-14.
 9. Wang-Yang Lu, Miao-Ling Cui, Research progress at hope level in patients with chronic non-malignant diseases.Chinese Nursing Research. 2016;3(4): 147-50. doi: 10.1016/j.cnre.2016.11.002
 10. Caboral MF, Evangelista LS, Whetsell MV. Hope in elderly adults with chronic heart failure. Concept analysis. Investigacion y educacion en
   enfermeria. 2012;30(3):406-11.
 11. Wang LY, Chang PC, Shih FJ, Sun CC, Jeng C. Self-care behavior, hope, and social support in Taiwanese patients awaiting heart transplantation. J Psychosom Res. 2006;61(4):485-91.doi:10.1016/j.jpsychores.2004.11.013
 12. Schiavon CC, Marchetti E, Gurgel LG, Busnello FM, Reppold CT. Optimism and Hope in Chronic Disease: A Systematic Review. Frontiers in Psychology. 2016;7:2022. doi:10.3389/fpsyg.2016.02022.
 13. Riegel B, Moser DK, Anker SD, Appel LJ, Dunbar SB, Grady KL& et al. State of the science: promoting self-care in persons with heart failure: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2009;22;120(12):1141-63. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.
 14. Pan HH, Chiou CP. Hopelessness: a concept analysis. Hu Li Za Zhi. 2004;51(1):85-90.
 15. DoustdarTousi SA, Shafiabadi A. Studying the Interrelations between Resiliency, Coping Style and Patients with Cardiovascular Diseases. World Applied Sciences Journal. 2014; 31 (4): 615-618. doi: 10.5829/idosi.wasj.2014.31.04.1039
 16. Lakzaei H, mansuri A, bamari F, Khammari M, Nuri sanchooli H. An investigation of the relationship between perceived social support and resilience in diabetic patients referring to ali asghar clinic of Zahedan. J Diabetes Nurs. 2015; 2 (4):16-24.
 17. Etesami pour R, Amirpour B. Comparison of Resiliency and depression in cardiac patients and normal people. Razi Journal of Medical Sciences. 2014; 21 (126):73-82.
 18. Rutten BPF, Hammels C, Geschwind N,  Menne-Lothmann  C, Pishva E,  Schruers K, et al. Resilience in mental health: linking psychological and neurobiological perspectives. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013;128(1):3-20. doi:10.1111/acps.12095.
 19. Carvalho IG, Bertolli E dos S, Paiva L, Rossi LA, Dantas RAS, Pompeo DA. Anxiety, depression, resilience and self-esteem in individuals with cardiovascular diseases. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2016;24:e2836. doi:10.1590/1518-8345.1405.2836.
 20.  Schiffer AA, Smith OR, Pedersen SS, Widdershoven JW, Denollet J. Type D personality and cardiac mortality in patients with chronic heart failure. Int J Cardiol. 2010 Jul 23;142(3):230-5. doi: 10.1016/j.ijcard.2008.12.090.
 21. Schiffer AA, Pedersen SS, Widdershoven JW, Hendriks EH, Winter JB, Denollet J. The distressed (type D) personality is independently associated with impaired health status and increased depressive symptoms in chronic heart failure. European Journal of Preventive Cardiology. 2005; 12(4):341-6.
 22.  Pelle AJ, Schiffer AA, Smith OR, Widdershoven JW, Denollet J. Inadequate consultation behavior modulates the relationship between type D personality and impaired health status in chronic heart failure. Int J Cardiol. 2010; 25;142(1):65-71. doi: 10.1016/j.ijcard.2008.12.086.
 23. Svansdottir E, Karlsson HD, Gudnason T, Olason DT, Thorgilsson H, Sigtryggsdottir U, Sijbrands EJ, Pedersen SS, Denollet J. Validity of Type D personality in Iceland: association with disease severity and risk markers in cardiac patients. J Behav Med. 2012; 35(2):155-66. doi: 10.1007/s10865-011-9337-5.
 24. Pedersen SS, Herrmann-Lingen C, de Jonge P, Scherer M. Type D personality is a predictor of poor emotional quality of life in primary care heart failure patients independent of depressive symptoms and New York Heart Association functional class. J Behav Med. 2010; 33(1):72-80. doi: 10.1007/s10865-009-9236-1.
 25. Darabi S, Torabi F. Analysis and comparison of aging population in europe and asia during 1950 to 2015. Salmand: Iranian Journal of Ageing. . 2017; 12 (1):30-43. doi: 10.21859/sija-120128
 26. Brace N, Kemp R, Snelger R, Spss for psychologist: a guide to data analysis using SPSS for ‎windows. Palgrave Macmillan; London; 3 ed. 2007. ‎
 27. Bennett JA, Riegel B, Bittner V, Nichols J. Validity and reliability of the NYHA classes ‎for measuring research outcomes in patients with cardiac disease. Heart Lung. ‎‎2002;31(4):262-70.‎
 28. Goudarzi  M.A.The study of reliability and validity of beck hopelessness scale in a group of Shiraz University. 2002;18(2):27-39.
 29. Goins RT, Gregg JJ, Fiske A. Psychometric properties of the connor-davidson resilience scale with older american indians: The Native Elder Care Study. Research on aging. 2013;35(2):123-143. doi:10.1177/0164027511431989.
 30.  Ahmadpour AR, Ahadi H, Mazaheri MM, Nafissi I GH. Construction and scale validation for evaluating ‎type D personality and a study of its relationship to the coronary heart disease. Knowledge Res Appl ‎Psychol. 2007; 9(32):37-60‎‏.‏
 31.  Hjemdal O, Friborg O, Stiles TC. Resilience is a good predictor of hopelessness even after accounting for stressful life events, mood and personality (NEO-PI-R). Scand J Psychol. 2012;53(2):174-80. doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00928.x.
 32. Sartore BalsanelliI AC; Alves GrossiII SA;  HerthIII K. Assessment of hope in patients with chronic illness and their family or caregivers.  Acta Paul Enferm 2011; 24(3):354-8. doi:10.1590/S0103-21002011000300008
 33. 33. Schiffer AA1, Pedersen SS, Widdershoven JW, Denollet J. Type D personality and depressive symptoms are independent predictors of impaired health status in chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2008; 10(8):802-10. doi: 10.1016/j.ejheart.2008.06.012.
 34. Johnson LH, Dahlen R, Roberts SL. Supporting hope in congestive heart failure patients. Dimens Crit Care Nurs. 1997;16(2):65-78.
 35.  Schiffer AA, Denollet J, Widdershoven JW, Hendriks EH, Smith ORF. Failure to consult for symptoms of heart failure in patients with a type-D personality. Heart 2007;93:814–818. doi: 10.1136/hrt.2006.102822
 36. Young CM; Jiyeon K. The mediating effect of the resilience on the relationship between Type D Personality and compliance in patients with coronary artery disease. Korean Journal of Adult Nursing. 2016; 28(1):61-70. doi: 10.7475/kjan.2016.28.1.61
 37.  Škodová Z, Bánovčinová L. Type D personality as a predictor of resilience among nursing students. J Nurs Educ. 2018; 1; 57(5): 296-99. doi: 10.3928/01484834-20180420-08.
 38.  Hekmatpou D, Mohammadi E, Ahmadi F, Arefi S H. Barriers of readmission control among patients with congestive heart failure: A qualitative study. J Arak Uni Med Sci. 2008; 11 (4):49-58.
 39.  Toukhsati SR, Jovanovic A, Dehghani S, Tran T, Tran A, Hare DL. Low psychological resilience is associated with depression in patients with cardiovascular disease. Eur J Cardiovasc Nurs. 2017; 16(1):64-69. doi: 10.1177/1474515116640412.
 40.  Liu JC, Chang LY, Wu SY, Tsai PS. Resilience mediates the relationship between depression and psychological health status in patients with heart failure: a cross-sectional study. Int J Nurs Stud. 2015; 52(12):1846-53. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.07.005.
 41.  Zeighami Mohammadi SH, Farman P, Shakoor M, Fahidy F, Fallah taherpazir  E, Mohseni B. Correlation between type D personality and quality of life in heart failure patients. Int J BioMed Public Health. 2018; 1(2):76-81. doi: 10.22631/ijbmph.2018.115613.1024
 42.  Staniute M, Brozaitiene J, Burkauskas J, Kazukauskiene N, Mickuviene N, Bunevicius R. Type D personality, mental distress, social support and health-related quality of life in coronary artery disease patients with heart failure: a longitudinal observational study. Health Qual Life Outcomes. 2015; 22; 13: 1. doi: 10.1186/s12955-014-0204-2.