نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: کاهش مدت اقامت بیمار یکی از ابزارهای کلیدی برای کنترل و کاهش هزینه­ های سلامت است که استفاده از آن، جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع محدود بیمارستانی بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی مدت و علل طولانی ­شدن اقامت بیماران پس از صدور دستور ترخیص پزشک در بیمارستان شهید فقیهی در سال 1395-1394 انجام شد.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به صورت مقطعی بر روی بیماران مراجعه ­کننده به بخش ­های مختلف بیمارستان شهید فقیهی شیراز انجام شد. جهت جمع ­آوری داده ­ها فرم ثبت داده با توجه به اهداف پژوهش تنظیم گردید که شامل 10 عنوان در رابطه با اطلاعات دموگرافیکی (شماره پرونده، سن ، جنس) و داده ­های مربوط به بستری بیمار شامل (تاریخ پذیرش، تاریخ ترخیص، مدت زمان اقامت بیمار، بخش بستری) بود. داده ­ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون آماری T-tset و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: یافته ­ها نشان داد که بیماران به دلایل مشکلات مالی (4/68 %)، عدم تمایل به ترک بیمارستان (2/7 %)، نبود پرسنل بیمه (2/6 %)، نداشتن همراه (1/7 %)، نداشتن بیمه (4/4 %) و انتقال به سایر بیمارستان ­ها (1/11 %) اقامت طولانی ­تری در بیمارستان دارند.
بحث و نتیجه­ گیری: مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی بیمارستان از میانگین مدت زمان طولانی شدن اقامت بیماران و دلایل آن می ­تواند در تصمیم­ گیری ­ها و توسعه برنامه ­ریزی ­ها موثر باشد. شناسایی این مشکلات و ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش مدت اقامت بیماران و برنامه ­ریزی برای آن می ­تواند از اقامت­ های غیرضروری و بیش از حد جلوگیری کند و درنتیجه، هزینه­ های بیمارستان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Duration and Causes of Prolonged Stay of Patients after Doctor's Discharge Order in Shahid Faghihi Hospital

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sadeghipour 1
 • Marziyeh Geraei 2
 • Zahra Kavosi 3
 • Ehsan Abedini 4

1 BSc of Healthcare Management, Faculty of Management and Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Student Research Committee, MSc of Healthcare Management, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 Health and Human Resource Management Research Center, Faculty of Management and Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Student Research Committee, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the increasing difficulties and resource constraints in the field of health, the optimal use of health care facilities has received great attention. Therefore, using appropriate methods of management to avoid wasting limited hospital resources is of high significance. One of the key tools used as a lever to control and reduce health costs is to shorten the patient's length of stay. Accordingly, investigating the possible causes of prolongation of patients’ stay in the hospital and the proper use of hospital beds are among the most important issues with regard to the use of hospital facilities.
Methods: The present study is an analytical-descriptive study, using a cross-sectional method to determine possible causes of prolongation of patients’ stay in the hospital after the issue of discharge order by physicians in Shahid Faghihi Hospital in 2016. The collected data were submitted to SPSS software and analyzed using t-test, Pearson correlation, and chi-square test.
Results: The percentages of the patients who had extended their stay because of financial problems, unwillingness to leave the hospital, absence of insurance staff, lack of companions, lack of health insurance, and transference to other hospitals were 68.4%, 0.7%, 6.2%, 7.1%, 4.4%, and 11.1%, respectively. 
Conclusion: Hospital authorities’ awareness of the average prolongation of patients’ stay in the hospital and the reasons behind that can be effective in decision-making and planning for organizations. Recognizing such problems and proposing solutions to reduce patients’ length of stay and making plans for it can reduce unnecessary and excessive stays and hospitalizations; hence, reducing hospital costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Length of stay
 • Patient discharge
 • hospital
 1. Ameri H, Adham D, Panahi M, Khalili Z, Fasihi A, Moravveji M et al . Predictors for Duration of Stay in Hospitals. j.health. 2015; 6 (3) :256-265. [Persian].
 2. Hachesu PR, Ahmadi M, Alizadeh S, Sadoughi F. Use of Data Mining Techniques to Determine and Predict Length of Stay of Cardiac Patients.Healthcare Inform Res 2013; 19(2):121–9.
 3. Cwynar R, Albert NM, Butler R, Hall C. Factors Associated With Long Hospital Length of Stay in Patients Receiving Warfarin After Cardiac Surgery. J Cardiovasc Nurs 2009; 24(6): 465-74.
 4. Hachesu PR, Ahmadi M, Alizadeh S, Sadoughi F. Use of Data Mining Techniques to Determine and Predict Length of Stay of Cardiac Patients. Healthcare Inform Res 2013; 19(2):121–9.
 5. Cannoodt LJ, Knickman JR. The effect of hospitall characteristics and organizational factors on pre- and postoperative lengths of hospital stay. Health Service Research 1984; 19 (5): 561-85.
 6. Pourreza A , Salavati S, Sadeghi Darvishi  S , Salehi Nasab, Tabesh H, Mamivand F,  Kishi Zadeh Z. Factors Affecting the Duration of Hospitalization in Infectious Diseases of Razi Hospital in Ahvaz. Health Information Management 1393; 11 (6): 779-788.
 7. Ravangard R, Arab M., RashidianA, Akbari Sari A, Niroumand N, et al. Evaluation of the duration of stay of patients admitted to the specialized educational hospital of Tehran University of Medical Sciences and the clinical and non-clinical factors affecting it. School of Public Health and Institute of Public Health Research 2010; 8 (3): 35-25.
 8. Mansouri Arani M, Alaei Karhroodi F, Manouchehri H, Akbarzadeh Baghban A R. Audit of neonatal discharge process in neonatal intensive care unit at Mahdieh Medical Center, Tehran. Journal of Pediatric Nursing. 1394; 2 (2): 28-38.
 9. Ajami S, Ketabi S. The study of bottlenecks in the discharge process of Isfahan Shahid Beheshti Hospital. Health Information Management 2008; 5 (1): 3-4.
 10. Haghgoshaei A, Narimani MR, Modirshahla A KH, Takbiri A, Abolghasem  Gorji H. Daily hospitals are a model for reducing the length of stay in hospitals. Health Management. 2011; 14 (46): 21-30. [Persian]
 11. Yaghoubifar MA, Maskani K, Akabari A, Shahabipour F. The number of admissions and unnecessary residence days in patients in Sabzevar hospitals. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences and Health Services. 2011: 3 (18). 224-232. [Persian]
 12. Kawano T, Nishiyama K, Anan H, Tujimura Y. Direct relationship between aging and overcrowding in the ED, and a calculation formula for demand projection: a cross-sectional study. Emerg Med J 2014; 31(1): 19-23.
 13. Karim H, Tara SM, Etminani K. Factors Associated with length of stay based on admission data in Qa'im and Imam Reza hospitals of Mashhad. Health Information Management. 2015; 12 (4): 405-415. [Persian]
 14. Ameri H, Adham D, Panahi Tosanlu M, Khalili Z. Predictions for patient stay in hospital. Health and Hygiene. 1394: 6 (3). 256-265.
 15. Karim H, Etminani K, Tara SM, Mardani M. Identify factors associated with length of hospital stay using decision tree. Health Informatics and Biomedical. 2015; 18 (61): 57-67. [Persian].
 16. Hashemi-Fard A, Saffari SE, Adnan R. Analysis of hospitalization length for cerebrovascular accident patients in Sabzevar Vaseyee hospital using count regression models. Daneshvar University of Medical Sciences / Shahed University. 2013; 21(109): 1-7. [Persian]
 17.  Mirzaeyan S, Iezady A, Ebrazeh A, Mohammady P. Prediction of readmission based on LACE index in medical ward of Hajar hospital of Shahrekord. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2014; 3 (2):1-12.
 18.  Lo SM, Choi KT, Wong EM, Lee LL, Yeung RS, Chan JT, et al. Effectiveness of Emergency Medicine Wards in reducing length of stay and overcrowding in emergency departments. Int Emerg Nurs 2014; 22(2): 116-20.
 19. Karaca Z, Wong HS & Mutter RL. Duration of patients’ visits to the hospital emergency department. BMC Emergency Medicine 2012; 6(12): 15.