نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر گوش سپردن به آوای کارکنان برای سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است لذا هدف از پژوهش حاضر  شناسایی عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی بر اساس دیدگاه پرسنل بیمارستانهای دولتی استان مازندران و سمنان می باشد.
مواد و روش: ابتدا با بررسی مبانی نظری و تئوریک تحقیق مولفه‌های اصلی و فرعی و شاخص‌های موثر بر تسهیل آوای سازمانی شناسایی و در قالب چک لیست امتیازی تهیه و تدوین گردید و برمبنای رویکرد دلفی تلاش شد شاخص‌ها و مولفه‌های تحقیق تایید گردید، سپس براساس روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی طراحی گردید.
 یافته‌ها: براساس پیشینه پژوهش 4 عامل و 16 معیار شناسایی شد. باور مثبت مدیران (X1)، سبک رهبری (X2)، رفتار سرپرست (X3)، جو اعتماد و حس ظن (X4)، مسئولیت پذیری (X6)، حفظ موقعیت کنونی (X10) در گروه متغیرهای وابسته، مولفه‌های عدم همنوایی با جمع (X5)، ویژگی های جمعیت شناختی (X11)، جلوگیری از گروه اندیشی(X7) و اعتماد و خوش بینی به مدیر (X8) در گروه متغیرهای خودمختار، ساختار سازمانی (X12)، مکانیزم بازخورد (X13)، پیشرفت و توسعه شغلی (X14) ، ارتباطات سازمانی (X15)، فرهنگ سازمانی (X16) و نگرش و ویژگی های شخصیتی (X9) در گروه متغیرهای مستقل قرار می‌گیرند.
بحث و  نتیجه‌گیری:  نتایج نشان می دهد که در گروه متغیرهای وابسته عوامل موثر بر آوای سازمانی از قدرت نفوذ ضعیف اما تا حدی از وابستگی بالا برخوردار هستند و در گروه متغیرهای مستقل از قدرت نفوذ بالا اما تا حدی از وابستگی پایینی برخوردار هست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Effective Factors on Facilitating Organizational Voice Based on Personnel Perspective of Governmental Hospitals of Mazandaran and Semnan Provinces Using Interpretive Structural Modeling

نویسندگان [English]

 • Akbar Bahmani 1
 • Ali Farhanian 2

1 Assistant Professor of Public Administration, Payamenoor University, Tehran, Iran

2 Msc in Public Administration, Payamenoor University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: In the present era, listening to the employee voice has become very important for organizations; therefore, the purpose of this study was to identify the effective factors on facilitating organizational voice based on personnel perspective of governmental hospitals of Mazandaran and Semnan provinces.
Research Method: First, by examining theoretical foundations of research, main and subcomponents and effective indicators on organizational voice facilitation were identified and developed in the form of a score-board checklist. Based on the Delphi approach, efforts were made to confirm the indices and components of the research. Then, based on the interpretative structural modeling, effective factors on organizational voice facilitation were designed.
Findings: Based on the research background, four factors and 16 criteria were identified. The positive beliefs of managers (X1), leadership style (X2), supervisor behavior (X3), atmosphere of trust and sense of suspicion (X4), accountability (X6), maintaining status que (X10) in the group of dependent variables, the components of non-conformity with the community (X5), demographic characteristics (X11), group thinking avoidance (X7) and trust and optimism to the administrator (X8) in the group of autonomic variables, organizational structure (X12), feedback mechanism (X13), job promotion and development (X14), organizational communications (X15), organizational culture (X16) and attitude and personality characteristics (X9) are in the group of independent variables.
Conclusion: The results show that in the group of dependent variables, the factors affecting organizational voice have weak penetration power but somewhat have high dependence. In the group of independent variables, the factors affecting organizational voice have high penetration power but somewhat have low dependence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employee
 • Interpretative structural modeling
 • Hospitals

 1. Van Dyne L, Cummings L L, McLean Parks J. Extra-role behaviors: In pursuit of construct and definitional clarity. In LL Cummings & BM Staw. Research in organizational behavior2012, 17: 215-285.
 2. Crant MJ. Speaking up when encouraged: Predictingvoice behavior in a naturally-occurring setting. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Seattle; 2003.
 3. Burris ER, Detert JR, Chiaburu DS.  Quitting before leaving: The mediating effects of psychological attachment and detachment on voice. Journal of Applied Psychology 2008; 93(4): 912-922.
 4. Morrison EW, Milliken FJ.  Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review 2015; 25: 706-725.
 5. Liu W, Zhu RH, Yang YK. I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership. The Leadership Quarterly 2010; 21(1): 189–202.
 6. Sabahat Bayrak K, Hatice Coban K. Organizational Voice Behaviour and its Investigation in Terms of Organizational Variables, European Journal of Scientific Research 2016; 12(35:16.
 7. Abdul Latifand N Z, Mohd Arif L S. Employee Engagement and Employee Voice. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development 2018; 7(3): 507.
 8. Darvish H, Shams M. Study of the Effect of political behavior on employee voice. Journal of State Administration Mission 2017; 8 (25):1-13 (Persian).
 9. Bagherzadeh Khodashahri R, Hassanzadeh Pasikhani M S, Moazen Jamshidi MH. The Effect of Trust on Managers on Employee Voice: A Study on the Moderating Role of Empowering Behaviors of Managers. Journal of Management of Organizational Culture 2018; 16(2): 327.
 10. Naghshbandi S S, Yousefi B, Zardoshtian S. The Impact of Social Capital and Perception of Organizational Political Behaviors on Organizational Voice and Silence of the Sports and Youth Organizations of Western Iran, PhD Thesis, Faculty of Physical Education of Razi University of Kermanshah; 2015 (Persian)
 11. Shekari H, Hadadzadeh M, Bahremand M. The Effect of Ethical Leadership on Employee Voice due to the Mediating Role of Employees' Organizational Identity, Master's thesis of Payame Noor University of Yazd Province; 2017 (Persian).
 12. Zhang Y. How to Promote Employee Voice Behavior: Analysis Based on Leadership Style Perspective. Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM) 2018; 10(1):1814.
 13. Prasadika G H H P, Nishanthi H M. Perceived employee voice and organizational commitment: A case of Sri Lanka. Asian Journal of Empirical Research 2018; 8(9): 330-341.   
 14. Wang Y, Zheng Y, Zhu Y. How transformational leadership influences employee voice behavior: The roles of psychological capital and organizational identification. Social behavior and Personality an International Journal 2018; 46(2): 313-322.
 15. Takechi R, Chen Z, Chueung SY.  Applying uncertainty management theory to employee voice behavior: an integrative investigation. Personnel Psychology 2012; 65: 283–323.
 16. Nourian M. A Practical Guide to Analyzing the Content of Educational Media, Tehran, Amir Education Publishing; 2002 (Persian).