نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعتبارات هزینه‌ای در هر نیمسال بر اساس تعداد دانشجویان و تعداد واحدهای درسی به آنان اختصاص داده می‌شود اما شناسایی هزینه تمام‌شده واقعی دوره‌های تحصیلی گوناگون می‌تواند به تخصیص بهتر منابع کمیاب، کمک شایانی نماید. هدف از این مطالعه تعیین هزینه تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی در بیمارستان‌های مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد.
روش‌ها: این مطالعه با هدف بررسی هزینه‌ها و انجام بودجه‌بندی، به محاسبه هزینه‌های مستقیم خدمات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در مراکز آموزشی-درمانی مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 97-96 پرداخته است. پس از شناسایی سرفصل‌های هزینه، با معاونین آموزشی، مدیران گروه‌های آموزشی، معاونین آموزشی مراکز آموزشی-درمانی، رؤسای بخش‌های بالینی و مالی، اساتید و دانشجویان در دانشکده پزشکی (حدود 20 نفر)، مصاحبه انجام گرفت، سپس جهت تعیین سهم استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی از سرفصل‌های هزینه‌ای، کارسنجی و زمان‌سنجی صورت پذیرفت. بیمارستان‌های فیروزگر، رسول‌اکرم، اکبرآبادی، قلب شهید رجایی و علی‌اصغر محیط پژوهش بودند. محاسبات در نرم افزار Excel 2013 انجام گرفت.
یافته‌ها:هزینه‌های فعالیت‌های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مجموع در مقطع دکتری 49000000 ریال و در مقطع کارشناسی ارشد 400000 ریال گزارش گردیده‌است.
نتیجه گیری: دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری در روند انجام کارورزی خود هزینه‌ی عمده‌ای برای دانشگاه ایجاد نمی‌نمایند. این فراگیران واحدهای عملی خود را به صورت چرخشی در بیمارستان‌های آموزشی-درمانی زیر مجموعه دانشگاه ایران و تحت نظر مربی‌های آموزشی مربوطه و بیشتر به شکل مشاهده‌ای طی می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cost Analysis of Educational Activities of Graduate Students of Medical School in Independent Hospitals of Iran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Shima Nikjoo 1
 • Aziz Rezapour 2
 • Tourandokht Baluch Nejad Mojarad 3
 • Asma Rashki kemak 4
 • Sajad Vahedi 5
 • Hero Farabi 1
 • Reza Jahangiri 1

1 Ph.D. student in Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Asistant Professor, Health promotion Research center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

5 Asistant Professor, Department of Health Services Management, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Expenditure credits are allocated to universities and institutes of higher education every semester based on the number of students and the number of courses, but identifying the actual completed cost of the various courses can help to better allocate scarce resources. The purpose of this study was to determine the cost of educational activities of postgraduate students of medical school in independent hospitals of Iran University of Medical Sciences.
Methods: The purpose of this study was to calculate the direct costs of educational services for postgraduate students (MSc and Ph.D.) in the independent medical education centers of Iran University of Medical Sciences in the academic year 2018-2019. After identifying the cost headings, interviews were conducted with vice chancellors for education, department chairs, heads of clinical and financial departments, professors, and students in the medical school (about 20). Then, to determine the students' use of cost headings, work, and time Measurement were done. Firoozgar, Rasoul Akram, Akbarabadi, Shahid Rajaee and Ali Asghar hospitals were the study sites. The calculation and analysis were performed in Excel 2013 software.
Results: The costs of educational activities of postgraduate students were reported to be 49000000 Rials for Ph.D. students and 400,000 Rials for postgraduate students.
Conclusion: Postgraduate and Ph.D. students do not impose significant costs for their internships. These learners rotate their practice units in the teaching hospitals of the University of Iran under the supervision of their respective instructors and more in an observational approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Economics of Education
 • Costing
 • Direct Cost
 • Graduate Students
 • Medical Schools
 • Teaching
 • Budgets
 1. Ghaffari S, Mohamadzadeh A, Akbari S, Salem Safi P, Yousefi M. Costing in hospital services: economists and accountants' approaches Journal of Hospital 2013; 4 (17): 75-84. (Persian)
 2. Franzini L, Low MD, Proll MA. Using a cost-construction model to assess the cost of educating undergraduate medical students at the University of Texas- Houston Medical School. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges. 1997; 72 (3): 228-237. (Persian)
 3. Moradi S, Hedayatizadeh-Omran A, Janbabaei G, Alizadeh-Navaei R, Panbehchi M, Geraili B, et al. Activity Based Costing of Educational Services in Faculty of Medicine in Mazandaran University of Medical Sciences, Iran, 2015. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2018; 28 (163): 86-92. (Persian)
 4. Goodwin MC, Gleason WM, Kontos HA. A pilot study of the cost of educating undergraduate medical students at Virginia Commonwealth University. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges. 1997; 72 (3): 211-7.
 5. Rezapour A, Soleimani movahed M, Yousefzadeh N, Nikjoo Sh, Hosseini Barqzan S. Third Millennium Universities Opportunities and Challenges. Tehran: Arvan Publications; 2019. (Persian)
 6. Abbasi H, Nasiri B, Sourani Yancheshmeh R, Mosleh M. Toward the third generation of medical universities, a strategy for knowledge-based economics. Teb Va Tazkiye 2018; 27 (3): 179-189. (Persian)
 7. Hosseinzadeh F, Firoozi H, Syaehposh Khachki A. Towards the third generation of medical universities. Medical Education and Development 2018; 12 (4): 240-247. (Persian)
 8. Chang OH, Chow CW. The balanced scorecard: A potential tool for supporting change and continuous improvement in accounting education. Issues in Accounting Education. 1999; 14 (3): 395-412.
 9. Rajabi A. Activity Based Costing (ABC), New Outlook for Calculating Cost Price of Students' Education in Different Majors of Medical Group (Case study: Medical Science Universities of Shiraz, Fasa and Yazd). Journal of Accounting and Auditing Review. 2011; 18 (64): 35-56. (Persian)
 10. Daugherty SR, Baldwin Jr DC, Rowley BD. Learning, satisfaction, and mistreatment during medical internship: a national survey of working conditions. JAMA 1998; 279 (15): 1194-1199.
 11. Ebadi Azar F, Gori HA, Hadian M, Ahari AM. Unit cost calculation of student training at different levels trough Activity Base Costing method (ABC) at the School of Management and Medical Information, Iran University of Medical Science: academic year, 2006-2007. Journal of Health Admininistration 2006; 9 (24):23-28. (Persian)
 12. Rahimniya R, Ram M, Siavashi E, Ghasempour S, Baruni M, KHakian M, et al. Calculating the cost of student services through activity based costing method (ABC) at the department of student and cultural affairs of Tehran university of medical sciences in 2011. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS) 2014; 5 (2):8-15. (Persian)
 13. Haghdoot AA, Amirimoghadam M, Loloei M, Banesh MR, Sabbah F, Mehrolhassani MH. Cost analysis of the education of students in School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Iran, using activity-based costing model. 2014; 11 (1):13-22. (Persian)
 14. Ghasempour S, Rahimniya R, Rajabnezhad Z, Dargahi H. Calculating the Final Cost of Student Training by Activity Based Costing in School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences. Journal of Payavard Salamat. 2016; 10: 104-118. (Persian)
 15. Gharun M. Application of activity-based costing to estimate the cost per student cost in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 2007; 13(2):79-107.
 16. Esmaeili R, Kianmehr M, Tahanzadeh A, Ehtiati M, Ghorbani A, Pourfatemi A, et al. Calculating the unit cost of student training at Gonabad University of Medical Sciences in 2017: Using a step-down method. Teb Va Tazkieh 2018; 27 (3):169-178. (Persian)
 17. Rezaei M. Calculating the Cost of Student Services Through Activity Based Costing Method (ABC) in Health Area. Health Research Journal. 2018; 3(3): 147-154. (Persian)