نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران

2 دانشجوی اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: جوسازمانی مطلوب و مورد اعتماد می‌تواند زمینه را برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده فراهم سازد. مطالعه حاضر با هدف بررسی جو سازمانی و ارتباط آن با یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام‌شده است.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی در بیمارستان‌های اعصاب روان شیراز در سال 1399 انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران بیمارستان‌های مذکور بود که بصورت سرشماری (179 نفر) در مطالعه شرکت داشتند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد جوسازمانی Sussmaan و Deep ، و یادگیری سازمانی Gomez  جمع‌آوری و با آزمون‌هایt-test ، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره در ‎‏ نرم‌افزار آماری SPSS23تحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین سن و سابقه‌کار شرکت‌کنندگان به ترتیب برابر با 44/8 ± 94/34 و 84/6 ± 82/11 سال بود. بین جوسازمانی با یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران مورد مطالعه همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد (001/0p =  و 548/0r=). ارتباطات اثربخش (698/4t= ،442/0B= ،001/0p <)، وضوح اهداف (712/1t= ،157/0B= ،002/0p =) و توافق بر رویه‌ها (471/1t= ،128/0B= ،003/0p =) از ابعاد جوسازمانی به‌عنوان پیش‌بینی کننده یادگیری سازمانی شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به همبستگی مثبت بین جو و یادگیری سازمانی و همچنین نقش پیش‌بین سه مولفه ارتباطات اثربخش، وضوح اهداف و توافق بر رویه‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که که با بازنگری و توجه به جوسازمانی و سه مولفه پیش‌بین یادگیری سازمانی، بیمارستان بتواند در مسیر ایجاد یک سازمان یادگیرنده گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Climate and Organizational Learning in Shiraz Psychiatric Hospitals

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Yusefi 1
 • Shakiba Rohani Sarvestani 2
 • Parnian Nikmanesh 3
 • Zahra Kavosi 4
 • Farzaneh Gholami 5

1 Assistant Professor, Healthcare Services Management, School of Health, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

2 Operating Room Student, School of Nursing and Midwifery, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

3 Ph.D. candidate of Health Services Management, School of Management and Medical Informatics, Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Health Human Resources Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

5 Bsc Health Services Management, School of Management and Medical Informatics, Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: A desirable and trusted organizational climate can provide a ground for creating a learning organization. This study aimed to determine the relationship between organizational climate and organizational learning in psychiatric hospitals of Shiraz.
Methods: This cross-sectional study was conducted in Shiraz Psychiatric Hospitals in 2020. The study's statistical population included 179 nurses in the mentioned hospitals who participated in the study by the census. Data were collected through standard Sussmaan and Deep organizational climate and Gomez organizational learning questionnaires and analyzed by t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient, and Multivariate linear regression in SPSS software, version 23.
Results: The participants' mean age and work experience were 34.94 ± 8.44 and 11.82 ± 6.84 years, respectively.According to nurses' perception, there was a positive and significant correlation between organizational learning and organizational learning (p < sub>=0.001, r=0.548). Effective communication (p < 0.001, B=0.442, t=4.698), clarity of objectives (P=0.002, B=0.157, t=1.712) and agreement on procedures (P=0.003, B=0.128, t=1.471), which are among organizational climate dimensions, were identified as organizational learning predictors. This study showed a significant statistical relationship between organizational climate with age and work experience and organizational learning with age and education variables (p < 0.05).
Conclusions: Considering the correlation between climate and organizational learning, the predictive role of the three components of effective communication, clarity of goals, and agreement on procedures, hospitals can create a learning organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospitals
 • Nurses
 • Psychiatry
 • Organizational Climate
 • Organizational Learning
 1. Bahrami A. The Relationship of Organizational Justice and Organizational Climate with the Organizational Commitment of School Teachers Elementary. Quarterly of Research in Educational Management. 2016; 7(2): 201-213. (Persian)
 2. Ogbuanya TC, Eseadi C, Orji CT, Ede MO, Ohanu IB, Bakare J. Effects of rational emotive occupational health therapy intervention on the perceptions of organizational climate and occupational risk management practices among electronics technology employees in Nigeria. Medicine (Baltimore). 2017; 96(18): 2-9.
 3. Zohar D, Luria G. A multilevel model of safety climate: cross-level relationships between organization and group-level climates. Journal of Applied Psychology. 2005; 90 (4): 616–628.
 4. Khosraviyan A, Golparvar M, Atashpour H. Investigating the relationship between organizational climate and the dimensions of innovation culture (organization, organizational learning and market orientation) among employees of Sepahan Cement Company in Isfahan. J of New findings in psychology. 2009; 4(11): 79-94. (Persian)
 5. Lemen A. Creation an excellent climate for transcendental work. Translated by Bababi MA and Abolalaie B. Tehran: Mir Publication; 2003. (Persian)
 6. Sehhat S, Otoofi A, Yusefi A.  Factors influencing patients loyalty to hospitals brands using structural equation modeling:     2011-2012.     Journal     of Health and Development. 2014; 2(4):285-95. (Persian)
 7. Dollard M.F. Bakker A.B. Psychosocial safety climate as a precursor to conducive work environments, psychological health problems, and employee engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2010; 83: 579-5.
 8. Sirca NT, Banic, K, Breznik K. Towards organizational performance, Understanding human resource management climate. Industrial Management & Data Systems. 2013; 113(3): 367-384.
 9. Yusefi AR, Bastani P, Bordbar S, Sadeghi A, Hesami SZ. The effects of health transformation plan implementation on the performance indicators of public hospitals. Health Scope. 2018;7(S): 2-7.
 10. Yusefi A, Ebrahim Z, Bastani P, Najibi M, Radinmanesh M, Mehrtak M. Health literacy status and its relationship with quality of life among nurses in teaching hospitals of Shiraz University Of Medical Sciences. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2019;24(1):73-79.
 11. Kiedrowski PJ. Quantitative assessment of a Senge learning organization intervention. Learning Organization. 2006; 13(4): 369-383.
 12.  Pantouvakis A, Bouranta N. Agility, organisational learning culture and relationship quality in the port sector. Journal of Total Quality Management and Business Excellence. 2017; 28(3-4): 366-378.
 13. Jeong SH, Lee T, Kim IS, Lee MH, Kim MJ. The effect of nurses' use of the principles of learning organization on organizational effectiveness. Journal of Advanced Nursing. 2007; 58(1): 53-62.
 14. Alame SM. Moghadami M. the relationship between organizational learning and organizational performance: A Case Study volt Iran Khodro. Journal of Executive Management. 2010; 10(1): 75-100. (Persian)
 15. Ravangard R, Sajjadnia Z, Farmani M, Bahadori M. Relationship between Organizational Learning and Employees' Empowerment: A Case Study among Medical Sciences Staff. Health Scope. 2014; 3(2): 2-6.
 16. Beikzadeh J, Fathi Banai R. Organizational factors affecting organizational learning area 8 gas transmission operation. Journal of Jasmine strategy. 2012; 29: 216-233. (Persian)
 17. Keshvari M, Yusefi AR, Homauni A, Omidifar R, Nobakht S. Barriers for the using of information systems in hospitals: A qualitative study. Shiraz E-Medical Journal. 2018; 19(8): e66180.
 18. Yaghoubi M, Javadi M. Relationship between knowledge management and team learning in selected hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal Medical Education. 2012; 11(9):1083-90. (Persian)
 19. Tucker AL, Nembhard IM, Edmondson AC. Implementing new practices: An empirical study of organizational learning in hospital intensive care units. Management Science. 2007; 53(6): 894-907.
 20. Fuller Torrey E, Doris A, Jeffrey G, Carla J, Kristina R. No Room at the Inn: Trends and consequences of closing public psychiatric hospitals. Research from the Treatment Aadvocacy Center. 2012:1-27.
 21. Dargahi H, Mousavi MH, Shaham G,  Molaiezadeh A. Organizational Climate of Hospitals at Tehran University of Medical Sciences. J of Health Management. 2012; 5(50): 31-40. (Persian)
 22. Chiang Ching, C. A study on the relationships among organizational climate, organizational commitment, organizational learning and organizational citizenship behavior. Thesis for the degree of master, department of human resource management, University of Michigan; 2002.
 23. Kristiansen S, Konradsen H, Beck M. Nurses’ experiences of caring for older patients afflicted by delirium in a neurological department. Journal of clinical nursing. 2019;28(5-6):920-30.
 24. Mohamed HA, Gaballah S. Study of the relationship between organizational climate and nurses' performance: A University Hospital Case. American Journal of Nursing Research. 2018;6(4):191-197.
 25. Myint NN, Wipada Kunaviktikul RN, Thitinut Akkadechanunt RN, Orn-Anong Wichaikhum RN, Sue Turale RN. Nurses' Qualitative Descriptions of the Organizational Climate of Hospitals. Journal of Nursing Scholarship. 2021;53(4):490-499.
 26. Adnans AA, Hadiyani S, Zahreni S, Fahmi F. Organizational Citizenship Behavior on Nurses: The Role of Organizational Climate and Commitment. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 2021;17(1):32-41.
 27. Berberoglu A. Impact of organizational climate on organizational commitment and perceived organizational performance: empirical evidence from public hospitals. BMC health services research. 2018;18(1):1-9.
 28. Aghdasi M, Khakzar Befruei M. Comparative study of organizational learning capabilities as an organizational source of knowledge in public and private hospitals of Tehran: nurses perspectives. Iran Journal of Nursing. 2009; 21 (56):69-79.
 29. Nezhad Irani F, Poursadegh N, Sheikh Beglu N. Investigating the Excellence of Organizational Climate and its Relationship with Organizational Learning in Government Organizations of West Azarbaijan Province. Quarterly of Productivity Management. 2012; 5(19): 151-177. (Persian)
 30. Zare H, Feizi A and Mahboobi T. Relationship between organizational climate with employees’ job stress and creativity in education office of west Azarbaijan province, Iran. Joournal of Behavioral Research Sciences. 2010; 8(2): 114-124. (Persian).
 31. Weinzimmer LG, Esken CA. Learning from mistakes: How mistake tolerance positively affects organizational learning and performance. The Journal of Applied Behavioral Science. 2017;53(3):322-348.
 32. Ishii K, Takemura Y, Ichikawa N, Kunie K, Kida R. The relationship between nursing groups’ organizational socialization and nurses’ perception of organizational learning subprocesses: a cross-sectional study in hospital wards. Team Performance Management. 2021; 27(5): 466-485.
 33. Laschinger HKS, Finegan J, Shamian J, Casier S. Organizational trust and Empowerment in restructured health care setting: Effects on nurse staff ommitment.Journal of Nursing Adminstration. 2000; 30(9):413-425.
 34. Yaghoubi M, Karimi S, Javadi M, Nikbakht A. A Correlation Study on Organization Learning and Knowledge Management in Staffs in Selected Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Health Administration. 2011; 13(42): 65-74.
 35. Sadeghi T, Heidari S, Vanaki Z, Khosroangam M, Rodini A. Organizational learning capabilities of nurses. Nursing Management. 2014; 2 (4):56-63.
 36. Foladvand KH. The relationship between organizational climate and the mental health of hospital workers in Ilam State Hospitals. SJIMU. 2007; 15 (1):44-50.
 37. Bahadori M, Hamouzadeh P, Qhodoosinejad J, Yousefvand M. Organizational learning capabilities of nurses in Iran.Global Business and Management Research. 2012; 4(3 - 4): 248-254.