«مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقیقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند.

 

از تاریخ 1401/01/01 به فرآیند داوری و انتشار مقاله هزینه تعلق می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر اجرای پروتکل کنترل درد، بی قراری و دلیریوم بر پیامدهای بیماران بد حال با سابقه ی سوء مصرف مواد اعتیاد اور در بخش مراقبت های ویژه

فرید زند؛ گلنار ثابتیان جهرمی؛ بیتا حجت پناه منتظری؛ حسینعلی خلیلی؛ منصور مسجدی؛ نعیمه السادات اثماریان؛ فاطمه صفری؛ عاطفه مرادی

مقاله مروری

گزارش موارد نادر

تحلیل هزینه فعالیتهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی در بیمارستان‌های مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران

شیما نیکجو؛ عزیز رضاپور؛ توراندخت بلوچ نژاد مجرد؛ اسما راشکی کمک؛ سجاد واحدی؛ هیرو فارابی؛ رضا جهانگیری

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 109-118

10.30476/smsj.2021.84660.1090

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس:
محمدهادی ایمانیه

سردبیر:
امیر رضا دهقانیان

جانشین سردبیر:
محمد مهدی پرویزی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 2322-4339

ابر واژگان