نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

چکیده

مقدمه: اختلال تمپوروماندیبولار (TMD) یکی از شایع ترین اختلالات فک وجود دارد که به عنوان عامل اصلی دردهای صورتی با منشاء غیر دندانی محسوب می شود. TMD دارای علایم مختلفی است که هنوز شناخته شده نیستند. مورفولوژی اجزای مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) به عنوان یک عامل اتیولوژیک TMD بحث شده است. این پارامترها شامل موقعیت کندیل در فضای مفصلی، زاویه افقی کندیلی، شیب ، عرض و ارتفاع برجسته مفصلی می باشند. رابطه احتمالی بین مورفولوژی TMJ و بروز TMDدر این مطالعه بررسی می شود.
مواد و روش ها: جستجوی رایانه از 5 پایگاه داده های الکترونیکی شامل ، Medline، Scopus، Web of Sciences و Google Scholar از ژانویه1980 تا ژوئن 2018 انجام شد. "اختلال مفصل گیجگاهی فکی"، "مفصل گیجگاهی فکی" و "مورفولوژی"  به عنوان عبارت کلیدی استفاده گردید.
یافته ها: از میان 102 مقاله یافت شده 59مقاله با توجه به عدم ارتباط با موضوع، حذف شدند. بنابراین، 43 مقاله مرتبط  که با تمام معیارهای انتخاب شده منطبق بودند،  در بررسی گنجانده شدند.
نتیجه گیری: بیشتر مطالعات انتخاب شده در این بررسی نشان دادتد که مورفولوژی TMJ نقش مهمی در پاتوژنز TMD دارد. بنابراین، تنوع مورفولوژیک تنوع مفصل باید به عنوان یک عنصر مهم در پاتوژنز TMD در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Temporomandibular Dysfunction and Joint Morphology

نویسنده [English]

 • Maryam Paknahad

Assistant professor, Department of Oral and maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Temporomandibular dysfunction (TMD) is one of the most prevalent jaw disorders, and it is considered as the main cause of orofacial pain of non-dental origin. TMD has different etiologies, which are not yet fully known. The morphology of the components of the temporomandibular joint (TMJ) has been discussed as an etiological factor of TMD. These parameters include the position of the condyle in the articular fossa, the horizontal angle of the condyle, and the slope, width and height of the articular eminence. The possible relationship between the TMJ morphology and the incidence of TMD has been reviewed in this study.
Method: This paper is not a systematic review but is a review of literature on the relationship between TD and JM. A computerized search of five electronic databases, including PubMed, Medline, Scopus, Web of Sciences and google scholar from 1st January 1980 to June 2018 was conducted. “Temporomandibular dysfunction”, “Temporomandibular joint” and “morphology” were used as key phrases.
Results: The search revealed 102 papers that were screened in detail. Owing to a lack of relevance to the subject area, 59 papers were excluded. Thus, the review consisted of 43 clinically relevant papers that met all the criteria.
Conclusion: Most of the selected studies included in this review article revealed that that TMJ morphology plays an important role in the pathogenesis of TMD. Therefore, the morphologic variation of the joint should be considered as an important element in the pathogenesis of TMD.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Temporomandibular joint
 • Morphology
 • Temporomandibular dysfunction

 1. Kaur B, Sehgal R, Logani A, Dhar P. Morphometric evaluation of temporomandibualr joint using cone beam computed tomography (CBCT). Am J Oral Med Radiol. 2015;2(4):169-76.
 2. White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation: Elsevier Health Sciences; 2014.
 3. Barghan S, Tetradis S, Mallya S. Application of cone beam computed tomography for assessment of the temporomandibular joints. Aust Dent J 2012;57(s1):109-18.
 4. Cortés D, Exss E, Marholz C, Millas R, Moncada G. Association between disk position and degenerative bone changes of the temporomandibular joints: an imaging study in subjects with TMD. Cranio. 2011;29(2):117-26.
 5. Ozkan A, Altug HA, Sencimen M, Senel B. Evaluation of articular eminence morphology and inclination in TMJ internal derangement patients with MRI. Int J Morphol. 2012;30:740-4.
 6. Bashizade H, Mofidi N. Correlation between eminence steepness and condyle disk movements in temporomandibular joints affected by internal derangements using magnetic resonance imaging. J Dent Med. 2013;25(4):579-84.
 7. Hirata FH, Guimarães AS, Oliveira JXd, Moreira CR, Ferreira ETT, Cavalcanti MGP. Evaluation of TMJ articular eminence morphology and disc patterns in patients with disc displacement in MRI. Braz Oral Res. 2007;21(3):265-71.
 8. Shahidi S, Vojdani M, Paknahad M. Correlation between articular eminence steepness measured with cone-beam computed tomography and clinical dysfunction index in patients with temporomandibular joint dysfunction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;116(1):91-7.
 9. Sülün T, Cemgil T, Duc J-MP, Rammelsberg P, Jäger L, Gernet W. Morphology of the mandibular fossa and inclination of the articular eminence in patients with internal derangement and in symptom-free volunteers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001;92(1):98-107.
 10. Sümbüllü M, Çağlayan F, Akgül H, Yilmaz A. Radiological examination of the articular eminence morphology using cone beam CT. Dentomaxillofac Radiol. 2012;41(3):234.
 11. Pullinger AG, Seligman DA. Multifactorial analysis of differences in temporomandibular joint hard tissue anatomic relationships between disk displacement with and without reduction in women. J Prosthet Dent. 2001;86(4):407-19.
 12. Paknahad M, Shahidi S. Association between mandibular condylar position and clinical dysfunction index. J Cranio Maxillofac Surg. 2015;43(4):432-6.
 13. Katsavrias EG. Changes in articular eminence inclination during the craniofacial growth period. Angle Orthod 2002;72(3):258-64.
 14. Kranjčić J, Vojvodić D, Žabarović D, Vodanović M, Komar D, Mehulić K. Differences in articular-eminence inclination between medieval and contemporary human populations. Arch Oral Biol. 2012;57(8):1147-52.
 15. Žabarović D, Jerolimov V, Carek V, Vojvodić D, Žabarović K, Buković Jr D. The effect of tooth loss on the TM-joint articular eminence inclination. Coll Antropol. 2000;24(1):37-42.
 16. Isberg A, Westesson P-L. Steepness of articular eminence and movement of the condyle and disk in asymptomatic temporomandibular joints. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 1998;86(2):152-7.
 17. Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion: Elsevier Health Sciences; 2014.
 18. Parker MW. A dynamic model of etiology in temporomandibular disorders. J Am Dent Assoc. 1990;120(3):283-90.
 19. Atkinson WB, Bates Jr RE. The effects of the angle of the articular eminence on anterior disk displacement. J Prosthet Dent. 1983;49(4):554-5.
 20. Sharma S, Gupta D, Pal U, Jurel SK. Etiological factors of temporomandibular joint disorders. National J Maxillofacial surg. 2011;2(2):116.
 21. Hall M, Gibbs C, Sclar A. Association between the prominence of the articular eminence and displaced TMJ disks. Cranio. 1984;3(3):237-9.
 22. Kerstens HC, Tuinzing DB, Golding RP, Van der Kwast WA. Inclination of the temporomandibular joint eminence and anterior disc displacement. International journal of oral and maxillofacial surgery. 1989;18(4):228-32.
 23. Paknahad M, Shahidi S, Akhlaghian M, Abolvardi M. Is Mandibular Fossa Morphology and Articular Eminence Inclination Associated with Temporomandibular Dysfunction? Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences. 2016;17(2):134-41.
 24. Sato H, Fujii T, Kitamori H. The clinical significance of the horizontal condylar angle in patients with temporomandibular disorders. Cranio. 1997;15(3):229-35.
 25. Sato S, Kawamura H, Motegi K, Takahashi K. Morphology of the mandibular fossa and the articular eminence in temporomandibular joints with anterior disk displacement. International journal of oral and maxillofacial surgery. 1996;25(3):236-8.
 26. Keller D, Carano A. Eminence-posterior occlusal plane angle in patients with temporomandibular disorders. Cranio. 1991;9(2):159-64.
 27. Ren Y-F, Isberg A, Westesson P-L. Steepness of the articular eminence in the temporomandibular joint: tomographic comparison between asymptomatic volunteers with normal disk position and patients with disk displacement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 1995;80(3):258-66.
 28. Alkhader M, Al-Shawaf R. Cone-beam computed tomography findings of temporomandibular joints with osseous abnormalities. Oral Radiol. 2012;28(2):82-6.
 29. Tsuruyama K, Nishimura H, Motoda E, Maeda T. Morphological changes of the articular eminence and the anterior disc displacement in youngsters. Pediatr Dent J. 2006;16(2):145-53.
 30. Kurita H, Ohtsuka A, Kobayashi H, Kurashina K. Is the morphology of the articular eminence of the temporomandibular joint a predisposing factor for disc displacement? Dentomaxillofac Radiol. 2000;29(3):159-62.
 31. Almăşan OC, Hedeşiu M, Băciuţ G, Leucuţa DC, Băciuţ M. Disk and joint morphology variations on coronal and sagittal MRI in temporomandibular joint disorders. Clin Oral Investig. 2013;17(4):1243-50.
 32. Gateno J, Anderson PB, Xia JJ, Horng JC, Teichgraeber JF, Liebschner MA. A comparative assessment of mandibular condylar position in patients with anterior disc displacement of the temporomandibular joint. J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(1):39-43.
 33. Ikeda K, Kawamura A. Disc displacement and changes in condylar position. Dentomaxillofac Radiol. 2014;42(3).
 34. Incesu L, Taşkaya-Yılmaz N, Öğütcen-Toller M, Uzun E. Relationship of condylar position to disc position and morphology. Eur J Radiol. 2004;51(3):269-73.
 35. Kurita H, Ohtsuka A, Kobayashi H, Kurashina K. A study of the relationship between the position of the condylar head and displacement of the temporomandibular joint disk. Dentomaxillofac Radiol. 2001;30(3):162-5.
 36. Mazzetto MO, Veneziam GC, Magri LV, Nasr MK, Paiva AF, Paiva G. Evaluation of the condylar position in subjects with signs and symptoms of functional disorders of the temporomandibular joint through images made with cone beam computed tomography on the sagittal plane. Braz Dent Sci. 2014;17(2):77-82.
 37. Peroz I, Doz P, Seidel A, Griethe M, Lemke A-J. MRI of the TMJ: morphometric comparison of asymptomatic volunteers and symptomatic patients. Quintessence Int. 2011;42(8).
 38. Rammelsberg P, Jäger L, Duc J-MP. Magnetic resonance imaging-based joint space measurements in temporomandibular joints with disk displacements and in controls. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2000;90(2):240-8.
 39. Vasconcelos Filho JO, de Menezes AV, de Freitas DQ, Manzi FR, Bóscolo FN, de Almeida SM. Condylar and disk position and signs and symptoms of temporomandibular disorders in stress-free subjects. J Am Dent Assoc. 2007;138(9):1251-5.
 40. Cho B-H, Jung Y-H. Osteoarthritic changes and condylar positioning of the temporomandibular joint in Korean children and adolescents. Imaging Sci Dent. 2012;42(3):169-74.
 41. Scapino RP. Histopathology associated with malposition of the human temporomandibular joint disc. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 1983;55(4):382-97.
 42. Tsuruta A, Yamada K, Hanada K, Hosogai A, Kohno S, Koyama J-i, et al. The relationship between morphological changes of the condyle and condylar position in the glenoid fossa. Journal of orofacial pain. 2004;18(2):148-56.
 43. de Senna BR, Marques LS, França JP, Ramos-Jorge ML, Pereira LJ. Condyle-disk-fossa position and relationship to clinical signs and symptoms of temporomandibular disorders in women. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2009;108(3):e117-e24.
 44. Okur A, Ozkiris M, Kapusuz Z, Karaçavus S, Saydam L. Characteristics of articular fossa and condyle in patients with temporomandibular joint complaint. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16(15):2131-5.
 45. Paknahad M, Shahidi S, Iranpour S, Mirhadi S, Paknahad M. Cone-Beam Computed Tomographic Assessment of Mandibular Condylar Position in Patients with Temporomandibular Joint Dysfunction and in Healthy Subjects. International journal of dentistry. 2015;2015.
 46. Pereira L, Gaviao M, Bonjardim L, Castelo P. Ultrasound and tomographic evaluation of temporomandibular joints in adolescents with and without signs and symptoms of temporomandibular disorders: a pilot study. Dentomaxillofac Radiol. 2014.
 47. Major PW, Kinniburgh RD, Nebbe B, Prasad NG, Glover KE. Tomographic assessment of temporomandibular joint osseous articular surface contour and spatial relationships associated with disc displacement and disc length. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002;121(2):152-61.
 48. Peng-cheng H, Duan-qiang Z. Condylar position and condylar symmetry in patients with temporomandibular disorders. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2012;21(6).
 49. Savakkanavar MB, Sridhar S, Dinesh D, Girish K, Ramesh G. Association of temporomandibular joint dysfunction, condylar position and dental malocclusions in Davangere population. J Contemp Dent Pract. 2012;13(4):528-33.
 50. Westesson P-L, Bifano JA, Tallents RH, Hatala MP. Increased horizontal angle of the mandibular condyle in abnormal temporomandibular joints: A magnetic resonance imaging study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 1991;72(3):359-63.
 51. Westesson P, Liedberg J, Manstein CH. Horizontal condylar angle in relation to internal derangement of the temporomandibular joint. Plastic Reconstructive Surg. 1988;82(5):927.
 52. Sanromán JF, Gonzalez JG, Del Hoyo JA. Relationship between condylar position, dentofacial deformity and temporomandibular joint dysfunction: an MRI and CT prospective study. J Cranio Maxillofac Surg. 1998;26(1):35-42.
 53. Hüls A, Walter E, Schulte W, Freesmeyer W. Computertomographische Stadieneinteilung des dysfunktionellen Gelenkkopfumbaus. Dtsch Zahnärztl. 1985(40):37-51.
 54. Vieira-Queiroz I, Torres MG, de Oliveira-Santos C, Campos PF, Crusoé-Rebello I. Biometric parameters of the temporomandibular joint and association with disc displacement and pain: a magnetic resonance imaging study. International journal of oral and maxillofacial surgery. 2013;42(6):765-70.
 55. Hasegawa H, Saitoh I, Nakakura-Ohshima K, Shigeta K, Yoshihara T, Suenaga S, et al. Condylar shape in relation to anterior disk displacement in juvenile females. Cranio. 2011;29(2):100-10.
 56. de Farias J, Melo S, Bento P, Oliveira L, Campos P, de Melo D. Correlation between temporomandibular joint morphology and disc displacement by MRI. Dentomaxillofac Radiol. 2015;44(7):20150023.