نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جراحی مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش جراحی مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 جراح مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات تروما- دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه، هماتوم مزمن فضای تحت سخت شامه (CSDH) یکی از شایع ترین بیماری های جراحی مغز و اعصاب است و پروتکل مدیریت محافظه کارانه مانند دگزاپریل (دگزامتازون و کاپتوپریل) در بیماران مبتلا به هماتوم مزمن فضای تحت سخت شامه قابل دستیابی است. در این مطالعه آینده نگر کوهورت ، ما اثربخشی از دگزاپریل را برای مدیریت هماتوم مزمن فضای تحت سخت شامه پیشنهاد و ارزیابی کردیم.
روش ­ها: جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیمارانی (117 نفر) بود که از ژانویه سال 2014 تا دسامبر 2016 به بیمارستان امتیاز در استان فارس مراجعه کردند. یک سی تی اسکن در زمان مراجعه گرفته شد و پس از آن دگزامتازون، و کاپتوپریل آغاز شد و سپس در فواصل 24 ساعت ، 48 ساعت و 96 ساعت از زمان پذیرش سی تی اسکن های کنترل گرفته شد. یک مورد به دلیل کاهش فشار خون بعد از اولین استفاده از داروی کاپتوپریل حذف شد. ویزیت های پیگیری به طور مداوم در فواصل 1 ماه ، 3 ماه ، 6 ماه ، 12 ماه از تاریخ پذیرش اول انجام شده است.
یافته‌ها: 13 مورد (2/11%) هماتوم مزمن فضای تحت سخت شامه با مکان های متعدد "خونریزی مکرر در فضای تحت سخت شامه" بودند.  11 مورد (4/9%) به دلیل عدم تمایل بیمار به ادامه درمان دارویی، افزایش ضعف یک طرفه یا دو طرفه اندام ، و افزایش قابل توجه قند خون (بیش از 250) پس از استفاده از دگزامتازون کرانیوستومی با برهول انجام شد. 71 مورد (2/61%) هیچ تغییری در ضعف اول و آخر مشاهده نشده و هیچ دلیل قانع کننده ای برای این عدم تفاوت وجود نداشت. گذشته از این ، هیچ یک از سی تی اسکن ها پس از 3 ماه پیگیری ، عبور از خط وسط بیش از 5 میلی متر نداشتند.همچنین هیچ مورد مرگ ناشی از بازگشت یا افزایش در حجم سابدورال مزمن در فالو آپ دیده نشد.
نتیجه گیری: در حال حاضر ما نشان دادیم که پروتکل دگزاپریل برای موارد غیر جراحی و درمان هماتوم مزمن فضای تحت سخت شامه با حداقل عوارض جانبی مؤثر است. مصرف داروی دگزاپریل می تواند به درمان جراحی در رسیدن به عود کمتر کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Long-Term Prospective Follow up Protocol for the Treatment of Chronic Subdural Hematoma: A Dexapril Study

نویسندگان [English]

 • Amin Niakan 1
 • Hosseinali Khalili 2
 • Reza Taheri 3

1 Assistant Professor of Neurosurgery, Trauma Research Center, Rajaee (Emtiaz) Trauma Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Neurosurgery, Trauma Research Center, Rajaee (Emtiaz) Trauma Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Assistant professor of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, Trauma Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, chronic subdural hematoma (CSDH) is one of the most usual/common neurosurgical conditions and the conservative management like Dexapril (Dexamethasone and Captopril) protocol is achievable in patients with CSDH. In this prospective cohort study, we proposed and evaluated the effectiveness of Dexapril protocol for the management of CSDH.
Methods: The study population included all patients (N= 117) who referred to Emtiaz Hospital in Fars Province from January 2014 to December 2016. A CT scan was performed at the time of referral; after that, Dexamethasone and Captopril were administered. Then, control CT scan was performed at 24 hour, 48 hour, and 96 hour intervals from the moment of admission.  One case was excluded due to a decrease in blood pressure after the first administration of Captopril.  Follow up visits have been conducted continuously at intervals of 1 month, 3months, 6 months, and 12 months since the date of the first admission.
Results: 13 (11.2%) CSDH cases had chronic subdural hematoma who presented with multiple loculations “suggesting repeated hemorrhages in the subdural space.” 11 (9.4%) of all cases underwent a burr-hole craniostomy due to the patient's unwillingness to continue his/her treatment, an increase in unilateral or bilateral weakness of the limb, and significantly increased BS (more than 250) after taking Dexamethasone. In 71 (61.2%) cases, there was not any changes in the first and last weakness score and there was no compelling reason for this lack of difference. Furthermore, none of the CT scans had a midline shift of more than 5mm after 3 months of follow ups. Also, no mortality due to relapse or an increase in the volume of chronic subdural was witnessed in the follow up sessions.
Conclusion: We have currently revealed that Dexapril protocol is effective in non-surgical treatment of  CSDH with minimum side effects. Adjuvant Dexapril therapy may contribute to the surgical therapy in reaching a lower recurrence rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic subdural hematoma
 • CT scan
 • Dexapril study
 • Intracranial subdural hematoma, Dexamethasone, Captopril
 1. Yadav YR, Parihar V, Namdev H, Bajaj J. Chronic subdural hematoma. Asian journal of neurosurgery. 2016;11(4):330.
 2. Chari A, Hocking KC, Broughton E, Turner C, Santarius T, Hutchinson PJ, et al. Core outcomes and common data elements in chronic subdural hematoma: a systematic review of the literature focusing on reported outcomes. Journal of Neurotrauma. 2016;33(13):1212-9.
 3. Edlmann E, Thelin EP, Caldwell K, Turner C, Whitfield P, Bulters D, et al. Dex-CSDH randomised, placebo-controlled trial of dexamethasone for chronic subdural haematoma: report of the internal pilot phase. Scientific Reports. 2019;9(1):58-85.
 4. Doan NB, Nguyen H, Janich K, Montoure A, Mohit P, Shabani S, et al. A novel application of the integra camino bolt for the drainage of chronic subdural hematoma: A technical note. Asian Journal of Neurosurgery. 2018;13(2):380.
 5. Weigel R, Hohenstein A, Schlickum L, Weiss C, Schilling L, Angiotensin converting enzyme inhibition for arterial hypertension reduces the risk of recurrence in patients with chronic subdural hematoma possibly by an antiangiogenic mechanism. Neurosurgery. 2007;61(4):788-92; discussion 792-3.
 6. Neidert MC, Schmidt T, Mitova T, Fierstra J, Bellut D, et al., Preoperative angiotensin converting enzyme inhibitor usage in patients with chronic subdural hematoma: Associations with initial presentation and clinical outcome. J Clin Neurosci. 2016; 28:82-6.
 7. Oktay K, Olguner SK, Sarac ME, Özsoy KM, Cetinalp NE, Gezercan Y, et al. Treatment of chronic subdural hematoma: 5-year clinical experience. Gaziantep Medical Journal. 2016; 22(3):118-23.
 8. Fu S, Li F, Bie L. Drug therapy for chronic subdural hematoma: bench to bedside. Journal of Clinical Neuroscience. 2018; 56: 16-20.