نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از ابزارهای مهم در برانگیختن پرستاران جهت ارائه خدمات باکیفیت، انگیزش می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهنده انگیزش موثر بر عملکرد در پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام پذیرفت.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1398 در شیراز انجام شده است. جامعه پژوهش تمامی پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که از بین آنها 340 نفر به عنوان حجم نمونه از بین 10 بیمارستان انتخاب گردید. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و توسط آزمون های آماری t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS23تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین کل عوامل مادی و غیرمادی کاهنده انگیزه، به ترتیب برابر با 24/1±14/3 و 31/1±29/3 بدست آمد. در میان عوامل مادی، عامل "مشکلات اقتصادی شخصی" با میانگین 14/1±38/3 و در میان عوامل غیرمادی، عامل "عدم ثبات در تصمیم گیری های مدیران مافوق" با میانگین 13/1±31/4 بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه شیفت، تعداد شیفت در هر ماه، تعداد بیمار تحت نظر در هر شیفت کار با "عوامل مادی" و بین "عوامل غیرمادی" کاهنده انگیزه با متغیرهای سن، سابقه خدمت، و سطح تحصیلات رابطه آماری معنی دار مشاهده شد(p˂0.05).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران مافوق در رده های مختلف مدیریتی در زمینه مهم ترین موارد کاهنده انگیزه، فراهم آوردن محیط کاری مناسب توام با تعامل مطلوب و رفع مشکلات اقتصادی پرستاران پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Decreasing Factors of Motivation Affecting the Performance of Nurses in the Teaching Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2019

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Yusefi 1
 • Parniyan Nikmanesh 2
 • Peivand Bastani 3
 • Marziye Tajik Jalali 4
 • Amir Human Hoveidaei 5

1 Assistant Professor, Healthcare Services Management, School of Health, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

2 PhD candidate, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Health Human Resources Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 M.Sc. in Health services Management, Aliasghar Hospital. Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

5 Medical student, Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction:Motivation is an important tool to motivate nurses to provide quality care. The purpose of this study was to investigate the decreasing factors of motivation affecting the performance of nurses in the teaching hospitals of Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted in Shiraz in 2019. The research population consisted of all nurses of the teaching hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, among whom 340 from 10 hospitals were selected as sample size. Data were collected through a questionnaire and analyzed by t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient with SPSS23 software.
Results: The total mean of materialistic and non-materialistic factors decreasing motivation were 3.14 ± 1.24 and 3.29 ± 1.31, respectively. Among the materialistic factors, the "personal economic problems" factor with the mean of 3.38 ± 1.14 and among non-materialistic factors, the "instability in decision making by the top managers" with the mean of 4/31 ± 1/13 had the highest score.  There was a significant relationship between materialistic factors and gender, marital status, shift record, the number of shift work per month, and the number of patients under observation in each shift work. Also, there was a significant relationship between non-materialistic factors and age, work experience, and education level (p˂0.05).
Conclusion: According to the findings, organizing training courses for top managers in different managerial levels in the field of decreasing factors of motivation, providing a suitable working environment coupled with the desired interaction, and solving the economic problems of nurses is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motivation
 • Work Performance
 • Nurses
 • Hospitals
 • Shiraz
 1. Mbindyo PM, Blaauw D, Gilson L, English M. Developing a tool to measure health worker motivation in district hospitals in Kenya. Hum Resour Health. 2009; 7:40.
 2. Tohidi H, Jabbari MM. The effects of motivation in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 31(0):820-4.
 3. Dieleman M, Toonen J, Touré H, Martineau T. The match between motivation and performance management of health sector workers in Mali.Hum Resour Health. 2006; 4:2.
 4. Asante A, Zwi A, Ho M. Equity in resource allocation for health: A comparative study of the Ashanti and Northern Regions of Ghana. Health Policy 2006; 78(2-3): 135-48.
 5. Vali L, Ravangard R. Study of effective factors on nurses job motivation in Kerman University of Medical Sciences teaching hospitals in
  2007. Hospital. 2009; 8(2):24-9.
 6. GholipourA, Hazrati, M. Explanation of measure servant leadership in organizations. Iranian State. Research Management in the second, third issue; 2009: 2-5.
 7. Sehhat S, Otoofi A, Yusefi A. Factors influencing patients loyalty to hospitals brands using structural equation modeling: 2011-2012. Journal of Health and Development. 2014; 2(4):285-95. [Persian]
 8. Yusefi AR, Sadeghi A, Kavosi Z, Barhaghtalab RH. Knowledge, attitude, and practice of nurses in affiliated hospitals of Shiraz University of medical sciences about infection control in 2016. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017; 15(9):667-79. [Persian]
 9. Yusefi AR, Jabbari A, Koushki J, Heidari A. The relationship between personality type and leadership style of managers in educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Health and Development. 2014; 3(1):84-93. [Persian]
 10. Gardulf A, Söderström IL, Orton ML, Eriksson LE, Arnetz B, Nordström G.Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs? J Nurs Manag. 200; 13(4):329-37.
 11. Massoudi R, Aetemadifar S, Afzali S, Khayri F, Hassanpour Dehkordi A. The influential factors on burnout among nurses working in private hospitals in Tehran. Iranian Journal of Nursing Research. 2008; 3(9):47-58.
 12. Taghavi Larijani T, Parsa Yekta Z, Kazemnejad A, Mazaheri A. Outcomes of the performance appraisal and its relation with nurses job motivation. Hayat. 2006; 12 (4) :39-45.
 13. Jodat S, Farajzadeh Z, Saadatjoo S. A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013. Modern Care Journal. 2014; 10 (4):296-304.
 14. Habibipour B, Vanaki Z, Hadjizadeh E. The Effect of Implementing “Goal Setting Theory” By Nurse Managers on Staff Nurses’ Job Motivation. Iran Journal of Nursing. 2009; 22(57):67-76.
 15. Franco LM, Bennett S, Kanfer Rstubblebine P. Determination and consequences of health worker motivation hospitals in Jordan and Georgia.Soc Sci Med 2004;58(2):343-355.
 16. Timreck .TC. Managing motivation and developing job satisfaction in the health care worker environment .Health Care Manage 2002:20(1):42-58.
 17. Teymournejad K, Sarihi Asfestani R. Effects of organizational learning on psychological empowerment in the ministry of economic affairs and finance. Journal Management and Development. 2010; 62:37-59.
 18. Vali L, Ravangard R. Study of effective factors on nurses job motivation in Kerman University of Medical Sciences teaching hospitals in 2007. Hospital. 2009; 8(2):24-9. [Persian]
 19. Gardulf A, Söderström IL, Orton ML, Eriksson LE, Arnetz B, Nordström G.Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs? J Nurs Manag. 200; 13(4):329-37.
 20. Ghamari N, Derakhshanrad SA, Ghamari M, Ghamari E. Examining the motivational power of occupational therapy profession among occupational therapist in Fars providence in 2011. J Mod Rehabil. 2012;6(3):5-12. [Persian]
 21. Saei M, Saei A, Saei H. Investigating Factors Affecting Social Health of Teachers. Journal of Socio-cultural development studies. 2015; 3(3): 109-134.
 22. Ranjbarian B, Alavi Naeini T. The impact of reducing motivations on managers, Job performance at Isfahan University of Medical Sciences. jha. 2006; 9 (24):51-58.
 23. Mahmoudi H, Ebrahimian A, Solymani M, ;Ebadi A,  Hafezi S, Fayzi F, Sadeghi M. The Study of Job Motivation Factors in Critical Care Nurses. Journal of Behavioral Sciences. 2007; 1(2): 171-178. [Persian]
 24. Valizadeh S, Haririan H. Nurses Work Motivation: A Big Challenge for Health System; a Review article. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2015; 5(2): 56-64. [Persian]
 25. Latham GP, Pinder CC. Work motivation theory and research at the dawn of the twenty first century. Annu Rev Psychol. 2005; 56: 485-516.
 26. Nurse L, Devonish D. Grievance management and its links to workplace justice. Employee Relations. 2006; 29(1):89-109.
 27. Lambrou P, Kontodimopoulos N, Niakas D. Motivation and job
  satisfaction among medical and nursing staff in a Cyprus public general hospital. Human resources for health. 2010; 8(1):26.
 28. Kontodimopoulos N, Paleologou V, Niakas D. Identifying important motivational factors for professionals in Greek hospitals. BMC health services research. 2009; 9(1):164.