نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، انستیتو تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد، کاردیولوژیست، بیمارستان سیدالشهدا، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

4 مربی پرستاری داخلی-جراحی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری ملایر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 مربی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی زنجان، زنجان، ایران

6 مربی مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: برای درمان نارسایی قلبی از یک رژیم دارویی پیچیده و متنوعی استفاده می شود. این در حالی است که بیماران داروهای دیگری علاوه بر داروهای تجویزی مصرف می کنند. مصرف غیرمنطقی و خودسرانه دارو علاوه بر عدم درمان بیماری باعث ایجاد عوارض دارویی در طولانی مدت و گاه وخامت حال بیماران می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین نگرش و عملکرد بیماران نارسایی احتقانی قلبی نسبت به مصرف خودسرانه دارو در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گردید.
روش ها: روش نمونه گیری مطالعه از نوع تصادفی ساده بود. اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی در قالب جداول و آمار تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 18مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. لذا این مطالعه با هدف بررسی استفاده خودسرانه دارو  در 200 نفر از بیماران نارسایی قلبی ارومیه انجام گردید.
یافته ها: 98 درصد بیماران برای تجدید نسخه دارویی نیاز ی به مراجعه به پزشک احساس نمی کردند. 77  % بیماران برای رفع مشکل خود با توصیه دیگران دارو مصرف می کردند. 77 % افراد مورد مطالعه، داروهای بدون نسخه از داروخانه تهیه می کردند.
نتیجه گیری: بی توجهی به مصرف منطقی دارو می تواند پیامد های نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و تشدید بیماری در بر داشته باشد. لذا اقداماتی از قبیل عدم فروش دارو بدون نسخه، افزایش اگاهی مردم در مورد استفاده از داروها و عوارض جانبی مصرف دارو قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Arbitrary Use of Drugs in Patients with Congestive Heart Failure Hospitalized in Educational and Treatment Centers of Urmia University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Nader Aghakhani 1
 • Afshin Hazrati 2
 • Kamal Khademvatan 3
 • Mehdi Torabi 4
 • Tahereh Shams Ghoraisi 5
 • Maryam Mesgarzadeh 6

1 Associate professor, Patient Safety Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

2 MSc in Nursing, Intensive Care Nursing, School of Allied Medical Sciences, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran

3 Professor, Cardiologist, Seyedolshohada Hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

4 Instructor, Department of Nursing, Instructor of Medical Surgical Nursing, Malayer School of Nursing, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

5 Instructor of Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

6 Instructor of Midwifery, Patient Safety Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

چکیده [English]

Introduction: A complex and varied medicinal regime is used to treat heart failure. This is while the patients use other medications in addition to their prescribed drugs. Irrational and arbitrary use of the drug along with lack of treatment of the disease lead to long-term adverse effects of the drug and sometimes deterioration of the patients’ health. Therefore, this study was carried out to investigate arbitrary use of drugs in 200 patients with congestive heart failure.
Methods: A descriptive cross-sectional study performed by simple randomization. Descriptive statistics was used to analyze data along with inferential statistics using SPSS software version 18.
Results: 98% of patients did not feel the need to visit a doctor for prescription renewal. 77% of the patients prepared over-the-counter medications from the pharmacy while the same percent of the patients also claimed using the drugs recommended by others.
Conclusion: Ignoring rational use of the medicine can lead to inappropriate consequences such as prolonged hospitalization, patient dissatisfaction, and exacerbation of the disease. Therefore, restricting over-the-counter medicines, promoting people's awareness about appropriate administration of drugs and their side effects is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbitrary
 • Patients
 • Drugs
 • Heart Failure
 • Nonprescription Drugs
 1. Palizvan Mr, Rafiei M, Khazaee Mr. Assesment and comparison of drug use among medical and non-medical staff members in Markazi Province, Iran. Arak Medical University Journal. 2012; 15(2):27-34.  (Persian)
 2. Rezaei Jaberee S, Hassani L, Aghamolaei T, Mohseni S, Islamic H. Study on the Effect of Educational Intervention based on Health Belief Model to Prevent the Arbitrary Use of Drugs in Women Referring to Health Centers of Bandar Abbas. Iran J Health Educ Health Promot. 2018; 6 (1): 1-11. (Persian)
 3. Ershadpour R, Marzouni HZ, Kalani N. Review survey of the reasons of the prevalence of self-medication among the people of Iran. Navid. 2015; 18(60):16-23. (Persian)
 4. Bagheri A, Eskandari N, Abbaszadeh F. Self-medication and Supplement Use by Pregnant Women in Kashan Rural and Urban Areas. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(114):151-7. (Persian)
 5. Shghaghi A, Asadi M, Allahverdipoup H. Predictors of Self-Medication Behavior: A Systematic Review. Iranian J Publ Health. 2014; 43(2):136-46. (Persian)
 6. Moayeri a, Aminshokravi F, Tavafian S, Moayeri A. Assessing Related Factors on the Illicit Use of Medications in Abbas Abad City(Mazandaran): A Cross Sectional Study %J journal of Ilam University of Medical Sciences. 2014; 22(5):11-9. (Persian)
 7. Amani F, Mohammadi S, Shaker A, Shahbazzadegan S. Study of Arbitrary Drug Use among Students in Universities of Ardabil City in 2010. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2011; 11(3):201-7. (Persian)
 8. Tabiei S, Farajzadeh, Z., Eizadpanah, A.M. Self-medication with drug amongst university students of Birjand. Modern Care Journal (Scientific Quarterly of Birjand Nursing & Midwifery Faculty). 2012; 9(4):371-8. (Persian)
 9. Heidari M, Karami Nejad M, Rezaei Far M, Rezaei Dastjerdi E. Determination of the most prevalent reasons for requesting drugs without prescription in Kerman pharmacies. Journal of Babol University of Medical Sciences. 1999; 1(4):32-7. (Persian)
 10. Azimi-aghdash S, Mohseni M, Etemadi M, Royani S, Moosavi A, Nakhaee M. Prevalence and Cause of Self-Medication in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis Article. Iran J Public Health. 2015; 44(12):1580-93. (Persian)
 11. Abbasi A, Asaiesh H, Hosseini SA, Qorbani M, Abdollahi AA, Rouhi G, et al. The relationship between functional performance in patients with heart failure and quality of life (QOL). Iranian South Medical Journal. 2010; 13(1):31-40. (Persian)
 12. Malek M, Eskandarian R, Moosavi S, Malek F, Babaei M, Jandaghi E, et al. Precipitating factors of congestive heart failure in admitted patients of Fatemieh Hospital in Semnan, Iran. Hormozgan Medical Journal. 2004; 8(1):7-12. (Persian)
 13. Taghadosi M, Rohollah F, Aghajani M, Raygan F. Effect of cognitive therapy on mental health in patients with heart failure. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2014; 18(1):52-9. (Persian)
 14. Zeighami Mohammadi S, Shahparian M. Evaluation of Sleep Problems and Its Associated Factors in Male Patients with Systolic Heart Failure. Qom Univ Med Sci J. 2012; 6(4):64-73. (Persian)
 15. Hekmatpou D, Ahmadi F, Arefi S, Mohammadi E. Noncompliance factors of congestive heart failure patients readmitted in cardiac care units. Journal of Critical Care Nursing. 2009; 2(3):91-7. (Persian)
 16. Minaiyan M, Taheri M, Mirmoghtadaee P, Marasi M. Comparative Role of Demographic Factors and Patient's Belief about Prescribed Medicine on Adherence to Drug Treatment in Chronic Diseases. Journal of Isfahan Medical School. 2011; 29(156):1303-11. (Persian)
 17. Alkhali KM, Daniel PS, Noohu AM, Sirajudeen SA. Patient Medication Adherence and Physician Prescribing among Congestive Heart Failure Patients of Yemen. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013; 75(5):557-62.
 18. Mattila M, Boehm L, Burke S, Kashyap A, Holschbach L, Timmiller P, et al. Nonprescription Medication Use in Patients with Heart Failure: Assessment Methods, Utilization Patterns, and Discrepancies with Medical Records. Journal of Cardiac Failure 2013; 19(12).
 19. Corso ED, Bondiani AL, Zanolla L, Vassanelli C. Nurse educational activity on non-prescription therapies in patients with chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2007; 6:314-20.
 20. Noghabi AD, Darabi F, Beydokhti TB, Shareinia H, Radmanesh R. Irrational use of Medicine Status in Elderly Population of Gonaba. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences. 2014; 19(5):297-304. (Persian)
 21. Sereshty M, Azari P, Rafiean M. Rate of consumer plan drug in women with pregnancy in korsedtan city. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2006; 2:82-6. (Persian)
 22. Grant SJ, Bin YS, Kiat H, Chang DH-T. The use of complementary and alternative medicine by people with cardiovascular disease: a systematic review. BMC Public Health. 2012.
 23. Tajik  R, Shamsi M, Beygee AM. Survey Prevalence of Self-Medication and Factors Effected in Woman’s Arak City. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2008;16(1):29-39. (Persian)
 24. Rahbar A, Gharlipour Z, Arsang-Jang S, Ebraze A, Kazazlou Z. Perceived Benefits and Barriers about Self-medication among Women Referring to Health Center in Qom City - 2016 %J Journal of Arak University of Medical Sciences. 2017; 20(2):33-45. (Persian)
 25. Fazeli Z, Najafianzadeh M, Shamsi M, Dadras E, Karimi A. Comparison of knowledge, attitude and practice about self-medication between Medical and non-Medical students in Arak University in 2013 %J Daneshvar Medicine. 2015; 23(119):29-36. (Persian)
 26. Gholipour K, Tabrizi J, Haghgoshayee E, Soltani R, Mousazadeh Y, Rasi V. Investigating Factors Affecting Self-medication and its Pattern among Students of Tabriz University of Medical Sciences, Iran, in 2012. Health System Research. 2016; 11(4):736-40. (Persian)