2. بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی با میزان امید در سالمندان مراجعه کننده به مراکز روزانه سالمندی در شیراز

سکینه غلام زاده؛ فرشته دهقان راد؛ نیلوفر پاسیار؛ لادن زرشناس؛ لیلا کارگر؛ محبوبه مقاره ای

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 125-136