1. بررسی میزان آگاهی جراحان عمومی استان فارس از عوارض تنگی و ترومبوز وریدهای مرکزی به دنبال تعبیه کاتتر دبل لومن ساب کلاوین

حامد قدوسی جوهری؛ شکیلا فاتح پور؛ پرویز مردانی؛ رضا شهریاری راد؛ کیوان رنجبر

دوره 9، شماره 1، دی 1399، صفحه 35-42

10.30476/smsj.2021.87782.1157