نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش داخلی و جراحی، ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: استرس و فرسودگی شغلی ازجمله خطراتی است که پرستاران با آن مواجه یوده و استفاده صحیح از زمان می­تواند در کاهش آن تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف تأثیر آموزش مدیریت زمان‌ بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.
مواد و روش: این پژوهش نیمه تجربی، بر روی 120 پرستار و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. نمونه های گروه مداخله از بیمارستان امام علی(ع) وکنترل از بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه دموگرافیک، استرس شغلی ENSS، فرسودگی شغلی ماسلاچ جمع ­آوری گردید.درگروه آزمون پس از تکمیل پرسشنامه ها آموزش مدیریت زمان به‌صورت چهارجلسه آموزش دردوگروه 30 نفره هفته‌ای دو جلسه به مدت 90 دقیقه به‌صورت سخنرانی با استفاده ازوسایل کمک‌آموزشی و پاور پوینت، اجرا گردید. 8 هفته بعد از آخرین جلسه آموزش مدیریت زمان، مجددا پرسشنامه استرس و فرسودگی شغلی درگروه مداخله تکمیل شد.درگروه کنترل پرسشنامه ها توسط پرستاران تکمیل و مجددا همزمان با گروه مداخله پس از 8 هفته تکمیل شد.تحلیل داده ها توسط آزمون های تی مستقل، تی زوجی، مجذور کای صورت گرفت.
نتایج:میانگین تغییرات نمره استرس شغلی بعد از آموزش مدیریت زمان درگروه مداخله وکنترل تفاوت معنی ­دارداشت (۰۰۱/0>P). میانگین تغییرات نمره خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و موفقیت فردی فرسودگی شغلی بعد از آموزش مدیریت زمان در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی دار داشت (۰۰۱/0>P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مدیریت زمان در پرستاری، مدیران پرستاری بایستی نسبت به برگزاری دوره­های آموزش مدیریت زمان به صورت برنامه آموزش ضمن خدمت پرستاران اقدام نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Time Management Training on Stress and Burnout of Nurses in Educational Hospitals of Zahedan University of Medical Sciences 2018

نویسندگان [English]

 • sajede bampoori 1
 • Mahnaz Ghaljeh 2
 • Ali Navidian 3

1 MS Student in Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Community Nursing Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

3 Professor, Community Nursing Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Background: Stress and burnout are among the challenges that nurses face, and the proper use of time can lead to its reduction. The purpose of this study was to identify the effect of time management training on stress and job burnout among nurses in hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences.
Methods: This was a quasi-experimental study which were conducted sampling 120 nurses, using a convenience sampling method. Intervention group samples were selected from Imam Ali hospital and the control group from Khatam al-Anbia hospital in Zahedan. Data were collected through demographic, ENSS job stress, and Maslach burnout questionnaires. In the interventional group, after completing the questionnaires, time management training was conducted in four sessions by two groups of 30 people per week for 90 minutes. This intervention included lectures using educational aids and PowerPoint for eight weeks.  After the final time management training session, the burnout and stress questionnaires were again completed in the intervention group and the control group. Data were analyzed through Independent and paired t-test, and chi-square.
Results: Findings showed that there was a significant difference between the mean scores of job stress scores after time management training in the intervention and control groups (P> 0.001).
Mean changes in emotional exhaustion and depersonalization scores and personal achievement of burnout after time management training were significantly different between the intervention and control groups (P < 0. 001).
Conclusion: Given the importance of time management in nursing, nurse managers should hold in service time management training courses for their employees, nurses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Stress
 • Job Burnout
 • Time Management Training

 1. Biganeh J, Abolghasemi J, AlimohamadiLI I, Ebrahimi H, TorabiRI Z, Ashtarian A. Survey of  Occupational Stress Effects on Burnout among Nurses. Journal of Knowledge & Health Shahroud University of Medical Sciences 2018; 13(1):10-19 (Persian)
 2. Rezaei S, Hosseini M, Falahi M. Effect of communication skills teaching in job stress level among nurses occupying in rehabilitation center. TUMJ. 2006; 64 (1):21-6.
 3. Kabirzadeh A, Mohseni SB, Asgari Z, Bagherian FE. Rate of general health, job stress and factors in medical records workers. Health InformationManagment. 2007; 4(2): 215 - 222.
 4. Magnago TS, Lisboa MT, Griep RH, Kirchhof AL, Guido LD. Psychosocial aspects of work and musculoskeletal disorders in nursing workers. Revista Latino-americana de Enfermagem. 2010;18(3):429-35
 5. Enjezab B, Farnia F. Occupational stress & psychological-behavioral responses. JSSU. 2002; 10(3):32-8.
 6. Van PB, Timmermans O, Weeks S, Wouters K, Franck E. Nursing unit teams matter: Impact of unit-level nurse practice environment, nurse work characteristics, and burnout on nurse reported job outcomes, and quality of care, and patient adverse events--a cross-sectional survey. International journal of nursing studies. 2014; 51(8):1123-34.
 7. Epstein DG. Extinguish workplace stress. Nursing management. 2010; 41(10):34-7.
 8. Hersch RK, Cook RF, Deitz DK, Kaplan S, Hughes D, Friesen MA, et al. Reducing nurses' stress: A randomized controlled trial of a web-based stress management program for nurses. Applied nursing research. 2016; 32:18-25.
 9. Afshari M, Moghimbeigi A, Hazavehei SM, Rezapur-Shahkolai F. Effect of a model-based educational program for mothers, on home-related injury prevention among under-five-year children in rural Twiserkan, Iran. The Turkish journal of pediatrics. 2017 Nov 1; 59(6):648-56.
 10. Lin SH, Liao WC, Chen MY, Fan JY. The impact of shift work on nurses' job stress, sleep quality and self‐perceived health status. Journal of nursing management. 2014; 22(5):604-12.
 11. Yau SY, Xiao XY, Lee LY, Tsang AY, Wong SL, Wong KF. Job stress among nurses in China. Applied Nursing Research. 2012 Feb 1; 25(1):60-4
 12. Chang EM, Hancock KM, Johnson A, Daly J, Jackson D. Role stress in nurses: review of related factors and strategies for moving forward. Nursing & health sciences. 2005; 7(1):57-65.
 13. Maurier WL, Northcott HC. Job uncertainty and health status for nurses during restructuring of health care in Alberta. Western Journal of Nursing Research. 2000; 22(5):623-41.
 14. Pradas-Hernández L, Ariza T, Gómez-Urquiza JL, Albendín-García L, Emilia I, Cañadas-De la Fuente GA. Prevalence of burnout in paediatric nurses: A systematic review and meta-analysis. PloS one. 2018; 13(4):e0195039.
 15. You L-m, Aiken LH, Sloane DM, Liu K, He G-p, Hu Y, et al. Hospital nursing, care quality, and patient satisfaction: cross-sectional surveys of nurses and patients in hospitals in China and Europe. International journal of nursing studies. 2013; 50(2):154-61.
 16. Kanai‐Pak M, Aiken LH, Sloane DM, Poghosyan L. Poor work environments and nurse inexperience are associated with burnout, job dissatisfaction and quality deficits in Japanese hospitals. Journal of clinical nursing. 2008; 17(24):3324-9.
 17. Dehghan Nayeri N, Salehi T, Ali Asadi Noghabi A. Quality of work life and productivity among Iranian nurses. Contemporary nurse. 2011; 39(1):106-18.
 18. Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP, Vargas D. Nurse burnout and patient satisfaction. Medical care. 2004; 42(2):II57.
 19. Gillespie M, Melby V. Burnout among nursing staff in accident and emergency and acute medicine: a comparative study. Journal of Clinical Nursing. 2003; 12(6):842-51.
 20. Andolhe R, Barbosa RL, Oliveira EMd, Costa ALS, Padilha KG. Stress, coping and burnout among Intensive Care Unit nursing staff: associated factors. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2015; 49(SPE):58-64.
 21. Wu H, Ge CX, Sun W, Wang JN, Wang L. Depressive symptoms and occupational stress among Chinese female nurses: the mediating effects of social support and rational coping. Research in Nursing & Health. 2011; 34(5):401-7.
 22. Zhong X & etal. Study on the Relationship among Work-family Conflict, Job Burnout and Achievements of Nurses. Journal of Nursing Science. 2009; 19.
 23. Gregg M. Counterproductive: A brief history of time management. Durham, NC: Duke Univ. Press; 2018.
 24. McKenzie A. Time Productivity Management. Translated by Mohammad Reza Rezapour, Tehran: Chameh Publications; 2006.
 25. Ba ezat F, Abib N. Investigating the Relationship between Time Management and Job Stress among Alzahra University Staff, Unpublished Research Project, Shahid Beheshti University; 2004. (Persian)
 26. Ravari A, Alhani F, Anoosheh M, Mirzaie-Khalilabadi T. The pattern of time management in college students of Kerman University of Medical Sciences in the year 2006. Ṭibb-i junūb. 2008; 11(1):76-84. (Persian)
 27. Häfner A, Stock A, Oberst V. Decreasing students’ stress through time management training: an intervention study. European Journal of Psychology of Education. 2015; 30(1):81-94.
 28. Hashemizadeh H. Analysis of relation between time management behaviors and occupational stress of medical surgical ward's head nurses of educational hospitals depend on Shaheed-Beheshti Medical University of Tehran–Iran. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. 2012;5(60):S159. (Persian)
 29. Azemian A. The standards of professionalism in nursing: the nursing instructors’ experiences. Evidence Based Care. 2014; 4(1):27-40.
 30. Okwaraji F, En A. Burnout and psychological distress among nurses in a Nigerian tertiary health institution. African health sciences. 2014; 14(1):237-45.
 31. Baklacioglu Yildiz D, Fidanci B, Boyraz G, Kiziler E. Time Management Skills of Nursing Students. 2016.
 32. Elrassas HH, Shorub EM, El-Okda E-S. Testing burnout syndrome as a psychiatric disorder among nursing staff of different medical settings. Middle East Current Psychiatry. 2016; 23(4):208-14.
 33. Peyman N, Rastegar KE. Effect of an educational program on job tension management in nurses, based on self-efficacy theory. Modern Care Journal 2012; 9 (1): 1-9. (Persian)
 34. Nekoeyan N, Nejat H, Akbari H. The Effectiveness of Time Management Training on Occupational Stress of Nurses. National Conference on Organizational Behavior in Nursing 2012.
 35. Sherbafinegad J, Lakdizaji S, Namdar H, GHoochanzadeh M, Fartash Naemi A. Job stressors in nursing. J Nurs Midwifery Tabriz. 2008; 10:26-30.
 36. Maslach C, Susan E. Jackson & Richard L. Schwab. All rights reserved in all media. Published by Mind Garden, Inc., www.mindgarden.com
 37. Abdi F, Khaghanizade M, Sirati M. Determination of the amount Burnout in Nursing Staff. J Behav Sci. 2008; 2(1):51-9.
 38. Nazariyan A. valuation of psychological burnout syndrome among nurses in mental hospitals and Non-psychics and their coping mechanisms. Master's Degree in Clinical Psychology. Islamic Azad University, Roodehen Branch; 1997 (Persian)
 39. Rostami Z, Abedi MR, Schaufeli WB, Ahmadi SA, Sadeghi AH. The Psychometric Characteristics of Maslach Burnout Inventory Student Survey: A Study Students of Isfahan University. Journal of Research in Zahedan Medical Sciences. 2014; 16(9):55-8. (Persian)
 40. Zoghi L, Ajilchi B, Nobahar Z. The relationship between time management and job stress in female police managers and staff. Police Knowledge Quarterly. 2016;15(4):141-167. (Persian)
 41. Lambert MD, Torres RM, Tummons JD. The Influence of Time Management Practices on Job Stress Level among Beginning Secondary Agriculture Teachers. Journal of agricultural education. 2012; 53(1):45-56
 42. Jamshid Malek B. Investigating the Relationship between Time Management and Job Burnout of West Azarbaijan Tax Administration Staff in Fiscal Year; 2007.
 43. Azizi Moghaddam A. "Investigating the Relationship between Time Management and Job Burnout of School Managers 85". Unpublished article.2006 - Mahabad in the academic year 8
 44. Golchin Z. Investigating the Relationship between Time Management and Productivity Quality with Job Burnout of South Pars Oil and Gas Company Employees.  International Conference of Moderns Rashers’ in Management, Economic & Accounting; 2015.
 45. Potter BA. Beating job burnout. Ronin Pub.; 1985.