نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: مجلات علمی نمادی از حیات علمی هر حوزه علمی از جمله علوم پزشکی هستند. در وضعیت کنونی کشور، توجه به مسائل اقتصادی مخصوصا" اقتصاد مقاومتی در میان مجلات علوم پزشکی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیانگر توجه جامعه علمی به موضوعات مذکور می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت انتشار مقالات با موضوع اقتصاد مقاومتی در مجلات علوم پزشکی کشور انجام پذیرفت.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، برای یک دوره پنج ساله (1395-1391) انجام شد. عناوین، چکیده و کلیدواژه کلیه مقالات فارسی در مجلات دانشگاههای علوم پزشکی از حیث به کارگیری واژه هایی مانند اقتصاد، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی مورد واکاوی قرار گرفتند. جهت استخراج داده ها از فرم جمع آوری که شامل اطلاعاتی در خصوص نام مجلات، تعداد مجلات و شماره ها و مقالات، وجود کلیدواژه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی بود، استفاده شد. جهت پردازش داده ها وارد نرم افزار اکسل شدند و از شاخص های آمار توصیفی همچون میانگین استفاده شد.یافته ها: بررسی 34265 مقاله در 148 نشریه وابسته به 49 دانشگاه علوم پزشکی نشان داد که 224 اثر (6/0 درصد از کل مقالات) در ارتباط با اقتصاد منتشر گردیده و همچنین یک مقاله در مورد اقتصاد اسلامی و دو مقاله در خصوص اقتصاد مقاومتی بود. مجلات دانشگاههای علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی با 32 مقاله در این زمینه دارای بیشترین سهم بود.نتیجه گیری: گرچه یافته های پژوهش از انتشار مقالاتی مرتبط با موضوعات اقتصادی در مجلات علوم پزشکی حکایت دارد اما میزان آن اندک است. بنابراین ضرورت اتخاذ تدابیری با هدف توجه بیشتر محققین علوم پزشکی به این نیاز ملی و انتشار بیشتر مقالات علمی در این حوزه احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Publication of Articles in Medical Sciences with a Focus on Economic Issues: A Bibliometric Analysis

نویسندگان [English]

 • Aram Tirgar 1
 • Zahra Aghalari 2

1 Associate prof., Social Determinants of Health (SDH) Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

2 MSc Student in Environmental Health Engineering, Student Research Committee, School of Public Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientific journals can be considered as a symbol of the scientific life of every scientific domain including medical sciences.  Considering the current situation of the country, paying special attention to economic issues, especially the resistive economy among medical journals, indicates direct or indirect interest of the academia in such subjects. Therefore, the aim of this study was to assess the publication of articles regarding resistive economy among medical journals.
Methods: This cross-sectional study was conducted for five years (2012-2016). Thetitles, abstracts, and keywords of all Persian articles of the journals of all universities of medical sciences were reviewed in terms of using words such as economy, Islamic economy, and resistive economy. The data were collected by means of a tailor-made data collection sheet including data on the titles of the journals, the number of the journals, articles and article numbers, the presence of the keywords ‘economy’, ‘resisitive economy’, and ‘Islamic economy’. The data were analyzed with Excel Software using descriptive statistics like means.
Results: The outcome extracted from 34265 articles from 148 journals published by 49 medical universities suggested that 224 scientific works (0.6% of all the articles) have been published on economy. Also, one article was on Islamic economy and two on resistive economy. Journals of Schools of Welfare and Rehabilitation had the highest frequency of related articles (32 articles)
Conclusion: Althoughresearch findings suggest that there have been articles on economic issues published in journals of medical sciences    the rate of such topics is limited. Therefore, applying measures for those who research into medical sciences to pay more attention to this national requirement, and publishing more articles are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical articles
 • Medical journals
 • Resistive economy
 • Universities of Medical Sciences

 1. Talebi A, Vaezi K. Social Determinants of Health from the Perspective of Women with Thalassemia: AQualitative Study. Community Health 2015; 1(2):111-19. (In Persian)
 2. Atefeh Ghanbari, Fatemeh Moaddab, Abtin Heydarzade, Fatemeh Jafaraghaee, Fatemeh Barari. Health System Evolution Plan; a New Approach to Health Care Delivery: The Challenge Ahead. Hakim Health Sys Res. 2017; 20 (1):1-8. (In Persian)
 3. Davari M. Economic challenges of Iran health system. Health Inf Manage 2011; 8(7): 915-917. (In Persian)
 4. Tirgar A, Aghalari Z. A Content Analysis of Economic in Scientific Outputs of Medical Sciences. Community Health 2015; 2(4): 223-27. (In Persian)
 5. Hasanpour M, Aghalari Z, Jafarian S. Study of knowledge, Attitude and Practice of Sari Training Hospital Personnel on Paper Recycling and Resistance Economy in 2017: A Short Report . JRUMS. 2018; 17 (9):881-888. (In Persian)
 6. Tirgar A, Aghalari Z.  Municipal Solid Waste Recycling an Action along with Resistive Economics. Community Health 2016; 3(2):138-46. (In Persian)
 7. Amirhoseini KH. Resistive economy. Journal of Economics and Insurance 2013; 39. (In Persian)
 8. Ferdowsi University of Mashhad, Resistive Economy and role of universities in its realization. Internal publication, Ferdowsi University of Mashhad 2014; 53. (In Persian)
 9. Tirgar A, Aghalari Z, Nouri L. A research on resistive economy among university staff. Maaref 2013; 22: 38-39. (In Persian)
 10. Tirgar A, Aghalari Z, Farajzadeh Alan D. Using the Quran and Nahjul-Balagha in English Scientific Articles Published by Iranian Universities of Medical Sciences -2014. J Res Relig Health. 2018; 4(1): 55- 65. (In Persian)
 11. Amouzade S, Aghalari Z, Tirgar A. Determination of Research Bias Based on the Articles Published in Health Management Journals. Journal of health research in community Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 3 (1):69-76. (In Persian)
 12. Sajjadi S. A, Tirgar A, Aghalari Z. A content analysis of articles published in recent decade in environmental health journals with an emphasis on air pollution. Journal of Air Pollution and Health. 2018; 3(4): 177-186.
 13. Tirgar A, Aghalari Z. Scientific Achievements of Medical Journals in Occupational Accidents. Health in Emergenciesand Disasters Quarterly. 2018; 3(4):179-184.
 14. Rabiei E, Ahmadian P. The Effects of Economic Sanctions on Target Countries over Time through Mathematical Models and Decision Making. International Journal of Resistive Economics, Toroudshomal Research-Industrial Company 2014; 2(4):53-62.
 15.  Akbarpour Roshan N, Mohsen Abbasi M. The Impact of the US Economic Sanctions on Health in Cuba. International Journal of Resistive Economics, Toroudshomal Research-Industrial Company 2014; 2(4): 20-37.
 16.  Abdolmaleki H. Resistive economy and its similar in the world economy. Porseman 2014; 138-139: 24-25. (In Persian)
 17. Soleimani M. Six necessity of Resistive economy. Nameh Otagh Bazargani 2012; 70: 10-11. (In Persian)
 18. Hamidi R. Managers Association solutions in order to resistive economy establishment. Sanat Va Karafarini 2012; 70: 4. (In Persian)
 19. Aghalari Z, Tirgar A. A survey on recycling pattern of families according to Islamic culture. Islam and Health Journal 2014; 1(4): 21-26. (In Persian)
 20. Tirgar A, Aghalari Z,Taghipour Darzi F. The necessity of resistive economy training in ministry of health and medical education. The 4th National Student Conference on Iran Economy; 2013 April 22: Babolsar, Iran. (In Persian)
 21. Tirgar A, Soltanpour N, Jahanian Z, Amozadeh S. A survey on resistive economy among faculty members. Maaref 2013; 100: 12-14. (In Persian)
 22. Tirgar A, Aghalari Z, Rabiei S M. The importance of social issues in medical sciences education. Biannual J of Med Edu 2014-2015; 3(1): 39-45. (In Persian)