جزئیات نویسندگان

احمدوند, عليرضا

  • دوره 3, شماره 1 (1393): زمستان - مقاله پژوهشی
    تأثیر تمرينات مقاومتي بر روي میزان فیلتراسیون گلومرولی و فاکتورهای بیوشیمیایی عملكرد کلیوی مردان مسن دیابتی نوع دو
    چکیده  PDF