جزئیات نویسندگان

آقابابائیان, حمیدرضا

 • دوره 2, شماره 3 (1393): تابستان - مقاله پژوهشی
  بررسی علل، شاخصهای زمانی و نتایج ماموریتهای اورژانسهای پیش بیمارستانی کودکان در مراکز فوریتهای پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1391
  چکیده  PDF
 • دوره 2, شماره 2 (1393): بهار - مقاله پژوهشی
  بررسی میزان توانایی انجام محاسبات دارویی در کارکنان و تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی شمال استان خوزستان در سال 1392
  چکیده  PDF
 • دوره 2, شماره 4 (1393): پاییز - مقاله پژوهشی
  بررسی خشونت فیزیکی در محل کار علیه پرسنل فوریت‌های پزشکی در سال 1392
  چکیده  PDF