افسردگی بعد از زایمان و برخي عوامل مرتبط با آن

مهناز قلجه, نسرين رضائي, مرجان مرداني, راحله قاسمي

چکیده


چکیده

مقدمه : افسردگی بعد از زایمان سلامت مادر را به خطر انداخته و بر ارتباطات اجتماعی وی و تکامل نوزاد اثرات منفی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ميزان  افسردگی بعد از زایمان و برخي عوامل مرتبط با آن انجام گردید .

مواد و روش: این مطالعه مقطعي در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد اصفهان انجام شد . تعداد 92 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از بین مادران با 8-4 هفته بعد از زایمان انتخاب شدند. مادران  با  استفاده از پرسشنامه استاندارد بک مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتايج نشان داد، اکثریت مادران از افسردگی(27/78%) رنج می بردند. بین سطح تحصیلات، زندگی مستقل و نحوه زایمان با میزان افسردگی بعد از زایمان، رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت(05/0p<  ). ولی با سایر مشخصات آنها از جمله سن، وضعیت اشتغال، رتبه زایمان و کمک رسانی همسر ارتباط معنی داری  مشاهده نشد (05/0P>)

بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی دست اندرکاران بهداشتی باید عنایت بیشتری به این اختلال مبذول دارند.

واژگان کلیدی: افسردگی بعد از زایمان، تست بک


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339