اثربخشی کتاب درمانی بر میزان ترس از محیط های درمانی در کودکان مبتلا به سرطان

محبوبه حسن شاهی

چکیده


مقدمه: ابتلا به سرطان و درمان­های طولانی­مدت و دردآور آن می تواند تاثیرات روانشناختی عمیقی بر کودکان داشته باشد. از سویی دیگر، نیاز به بستری شدن مکرر، مشکلاتی مانند ترس از محیط بیمارستان را به همراه دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر کتاب­داستان­درمانی بر ترس از محیط­های درمانی، در کودکان مبتلا به سرطان انجام ­شد.

مواد و روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه-تجربی است. بیست کودک 5 تا 7 ساله مبتلا به سرطان در بیمارستان امیر شیراز در سال1395، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با روش بلوک تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، سیاهه ­وارسی ترس از محیط بیمارستان (Hospital Fears Rating Scale) بود. داستان­خوانی، برای گروه آزمایش در 15 جلسه 30 دقیقه­ای طی دوماه، انجام شد. قبل و دوماه پس از مداخله، والدین در هر دو گروه­ پرسشنامه را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16، با آزمون های توصیفی و t زوجی و وابسته آنالیز شدند.

یافته­ها: یافته­ها نشان داد که میانگین نمره ترس کودکان مبتلا به سرطان از محیط‌های درمانی در گروه آزمایش قبل (9/5 ±8/28) و بعداز انجام مداخله (001/0≥ p ،65/5±7/23) متفاوت بود. همچنین میانگین نمره ترس کودکان از محیط های درمانی بین گروه آزمایش و کنترل (001/0= p ،58/5±5/27) بعد از انجام مداخله متفاوت بود.

بحث و نتیجه گیری: ­کتاب­درمانی با داستان­خوانی به صورت انفرادی، در کاهش ترس کودکان مبتلا به سرطان از محیط­های درمانی تاثیر مثبتی دارد. بنابراین می توان کاربرد آن را در محیط های درمانی کودکان مبتلا به سرطان توصیه کرد.

واژگان کلیدی: کتاب­­درمانی، سرطان، کودک، محیط، ترس، بیمارستان


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339