ارائه مدل پیش بینی سکته مغزی با استفاده از الگوریتم داده کاوی

یوسف مهدی پور, سعید ابراهیمی, افسانه کریمی, جهان پور علی پور, محمد خمرنیا, فاطمه سیاسر

چکیده


مقدمه: سکته مغزی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی، شایع‌ترین و نیز پر عارضه‌ترین بیماری مغز و اعصاب است و همه ساله حدود 5/5 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر در ابتلا به سکته مغزی و تعیین عملکرد الگوریتم داده کاوی شبکه عصبی در پیش‌بینی این بیماری انجام شد.

مواد و روش: این مطالعه از انواع مطالعات توصیفی – تحلیلی و کاربردی بود که به ‌صورت مقطعی گذشته-نگر انجام شد. در این مطالعه از روش کریسپ به عنوان یکی از قدرتمندترین روش‌های انجام مطالعات داده کاوی استفاده شد. همچنین برای  تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS Modeler 14.2 و الگوریتم شبکه عصبی بهره گرفته شد.

یافته‌ها: با توجه به یافته‌های پژوهش، دقت کلی مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی سکته مغزی 7/89 درصد بود که نشان‌دهنده قدرت بالای این مدل در پیش بینی ابتلا به سکته مغزی بود. همچنین مدل مذکور ریسک فاکتور دیابت را به عنوان مهم‌ترین عامل در ابتلای به سکته مغزی پیش‌بینی کرد. علاوه براین بر اساس مدل شبکه عصبی مواردی مانند سن، تروما و تصلب شرایین نیز به عنوان عوامل ابتلا در نظر گرفته شدند.

بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعه حاضر بیماران دیابتی بیشتر در معرض ابتلا به سکته مغزی قرار داشتند و هرچه سن بیمار افزایش پیدا کند ریسک ابتلا به این بیماری افزایش پیدا می‌کند. لذا پیشنهاد می شود اقدامات موثری در جهت بیماریابی از طریق احداث کلینیک‌های تشخیص و درمان دیابت در سطح شهر و نیز انجام غربالگری های دوره‌ای انجام شود.

واژگان كليدي: داده کاوی، شبکه‌های عصبی، سکته مغزی، عوامل موثر، پیش بینی ابتلا


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339