شیوع افسردگی، اضطراب و استرس مراقبان بیماران مبتلا به استروک

معصومه رامبد, سیمین سوداگر

چکیده


چکیده

مقدمه: مراقبان بیماران مبتلا به استروک ممکن است در معرض مشکلات روحی و روانی باشند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع افسردگی، اضطراب و استرس مراقبان بیماران مبتلا به استروک انجام شد.

مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت توصیفی و مقطعی انجام شد. 122 مراقب بیماران مبتلا به استروک مراجعه کننده به بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباس به شیوه نمونه گیری آسان در این مطالعه شرکت کردند. از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو و آنوا انجام شد.

یافته ها: 68 درصد مراقبان بیماران مبتلا به استروک از افسردگی خفیف تا خیلی شدید رنج می بردند. نزدیک به دو سوم و نیمی از مراقبان بیماران مبتلا به استروک به ترتیب اضطراب و استرس خفیف تا خیلی شدید را تجربه می کردند.

نتایج مطالعه نشان داد بین سطح افسردگی با جنسیت مراقبان (01/0=p و15/11=2c) و سن مراقبان (02/0=p و30/3=F) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. به علاوه بین سطح اضطراب مراقبان با جنسیت بیماران (007/0=p و04/12=2c) و سن بیماران (001/0=p و93/5=F) ارتباط وجود داشت.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته های این مطالعه گویای وجود افسردگی و اضطراب در درصد بالایی از مراقبان بیماران مبتلا به استروک بود. به علاوه نیمی از مراقبان استرس را تجربه می کردند. از آنجا که مراقبان مرد و دارای سن پایین تر افسردگی بیشتری را تجربه می کردند، توجه به این گروه دارای اهمیت می باشد. به علاوه شدت اضطراب در مراقبان جوان تر و کسانی که از بیمار مرد مراقبت می کردند بیشتر بود، لذا ارائه مداخلاتی برای این گروه پیشنهاد می گردد. 

واژگان کلیدی: مراقبان، استروک، افسردگی، اضطراب

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339