بررسی اپیدمیولوژیک مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان زاهدان

افسانه کریمی, یوسف مهدی پور, علی محمدپور, اسماء حیدری دلیر, حمید بورقی

چکیده


چکیده

مقدمه: افزایش ناتوانی ها و مرگ و میرهای منسوب به حوادث ترافیکی تبدیل به یک نگرانی بزرگ جهانی شده است. استفاده از اطلاعات اپیدمیولوژی مربوط به رخداد حوادث در برنامه های پیشگیری نقش اساسی دارد؛ لذا مطالعه حاضر در جهت تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان زاهدان انجام شد.

مواد و روش:  در این مطالعه توصیفی- مقطعی از مجموع 466 مصدوم حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان، نمونه ای به تعداد 210 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. در جهت گردآوری داده ها از چک لیستی مشتمل بر چهار قسمت: مشخصات دموگرافیک، حادثه، بالین و ترخیص مصدومین حوادث ترافیکی استفاده شد. با مراجعه حضوری به بیمارستان و مطالعه پرونده مصدومین حوادث ترافیکی، استخراج اطلاعات و تکمیل چک لیست ها صورت گرفت. برای تحلیل داده های مطالعه از نرم افزار SPSS ورژن ۱۶ استفاده شد.

یافته ها: 9/82 درصد مصدومین مرد، 61 درصد مجرد و 2/35 درصد صدمه دیدگان در گروه سنی ۲۵-16 سال بودند. 2/35 درصد مصدومین موتور سوار بوده و بیشترین صدمات (8/34 درصد) از نوع شکستگی بوده است. اکثر صدمات ( 5/40 درصد) در موضع سر و گردن بوده و برای اکثر مصدومان (4/42 درصد) اقدامات جراحی انجام شده است. ۵/۳ درصد مصدومان نیز فوت نموده اند.  

بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که جمعیت جوان، مرد و مجرد بیش از سایر گروه های جامعه درگیر حوادث ترافیکی بوده است. لذا اتخاذ برنامه های پیشگیری مبتنی بر جامعه درگیر از توصیه های مهم مطالعه حاضر می باشد. در این زمینه استفاده از رسانه ها و مدارس در جهت نهادینه نمودن فرهنگ رانندگی و ترافیک از نکات مهم قابل طرح می باشد.

واژگان کلیدی: حوادث، ترافیک، اپیدمیولوژی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339