بررسی میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته بهداشت عمومی با نیازهای حرفه¬ای: یک مطالعه¬ مقطعی

کتایون بختیار, ثریا نورایی مطلق, محمدحسن ایمانی نسب, محمدجواد طراحی, محمدحسین قارونی, حشمت اله اسدی

چکیده


چکیده

مقدمه: بازنگری ادواری برنامه­های درسی مقاطع مختلف تحصیلی بر حسب نیازهای حرفه ای سبب بهبود کیفیت آموزش می گردد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان انطباق دروس پایه و اختصاصی کارشناسی رشته بهداشت عمومی با نیاز­های حرفه­ای انجام شد.

مواد و روش­: این مطالعه مقطعی با مشارکت 66  کارآموز بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1395 انجام شد. روش نمونه­گیری سرشماری بود.  ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن در بررسی­های قبلی مورد تایید قرار گرفته است. داده­ها با استفاده از نرم افزار STATA و روش­های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: نتایج مطالعه نشان داد كاربرد دروس اختصاصی و پایه کارشناسی رشته بهداشت عمومی جهت انجام وظایف شغلی به ترتیب زیاد و متوسط بود. پرکاربرد ترین درس اختصاصی رشته از نظر کارآموزان، بهداشت مادران و کودکان و کم کاربردترین درس، بهداشت حرفه­ای بود. از نظر کارآموزان بیش از 60 درصد دروس پایه و بیش از 40 درصد دروس اختصاصی صرفاً در حد تغییر دانش و نه نگرش و رفتار ارائه می گردد. در هر دو گروه کارآموزان پیوسته و ناپیوسته، رضایت از رشته تحصیلی متوسط بود و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.    

بحث و نتیجه‌گیری: میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته بهداشت عمومی با نیازهای حرفه ای، از نظر کارآموزان این رشته در حد متوسط بود. لذا پیشنهاد می­شود تعداد واحدهای درس مصون سازی فعال و انفعالی افزایش یابد. همچنین پیشنهاد می‌گردد یک نیمسال از کارآموزی در طی دوره آموزشی ارائه گردد.

واژگان کلیدی: برنامه آموزشی، کارشناسی بهداشت عمومي، دانشجو، نیازها، شغل

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339