تاثیر اجرای مدیریت ناب بر بهبود فرآیندهای بیمارستانی: 95-1394

حسین ابراهیمی پور, الهه هوشمند, علی وفایی نجار, امین عادل, سید سعید طباطبایی

چکیده


چکیده

مقدمه : ﻣﻔﻬﻮم مدیریت ﻧﺎب، رﻳﺸﻪ کن کردن اﺗﻼف و ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ارزش در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳــﺖ. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای مدیریت ناب بر بهبود فرآیندهای  بیمارستانی در شهر تهران انجام شده است.

مواد و روش: در این مطالعه موردی، میزان رضایت بیماران و ترخیص با رضایت شخصی قبل و بعد از انجام مداخله بررسی شده است. برای اجرای مدیریت ناب از اسپاگتی چارت استفاده شد. کلیه بخش های درمانی، اداری و پاراکلینیک یک بیمارستان خصوصی جنرال شهر تهران در دیماه 1394 تا تیرماه 1395 بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت سنجی بیماران و فرم های محقق ساخته گردآوری شده و به کمک آمار توصیفی در نرم افزارExcel  تحلیل شد.

یافته‌ها: استفاده از اسپاگتی چارت، باعث کاهش مسیر در فعالیت فرآیند ترخیص بیماران مرد 55% یعنی 224 متر (از 408 به 184 متر) و بیماران زن 41% یعنی 224 متر (از 546 به 321 متر) شد. مداخلات اجرا شده شامل انتقال واحد بیمه از طبقه سه به همکف و انتقال واحد ترخیص از طبقه یک به همکف بود. اجرای این مداخلات باعث 8/0 درصد (از 8/6 به 6 درصد) کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی و افزایش 8% میزان رضایت کلی بیماران شد.

بحث و نتیجه‌گیری: اجرای مدیریت ناب در بیمارستان منجر به حذف اتلافات از فرآیندهای ارایه خدمات به بیماران و کاهش جریان فعالیت بیماران می شود. ضروری است که با بررسی وضعیت موجود بیمارستان‌ها و ترسیم تصویری از دورنما و آینده مدیریت بیمارستان ناب، اقدام به تدوین نقشه راه نمود و حرکت بسوی مدیریت بیمارستان ناب را آغاز نمود.

واژگان کلیدی: بهبود کیفیت، چرخه مدیریت کیفیت، مدیریت بیمارستان، اتاق عمل 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339