اثر سه روش تمرين ورزشی منتخب بر برخی فاكتورهاي خطرزای قلبی و عروقی در نوجوانان فوتبالیست

محمد علی سمواتی شریف, اسداله چزانی شراهی, حجت اله سیاوشی

چکیده


چکیده

هدف: بیماری‌های قلبی-عروقی اصلی ترین علت مرگ و میر در جهان، در طی دهۀ گذشته بوده‌است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سه شیوه برنامه ورزشی بر برخی فاکتورهای خطرزای قلبی و عروقی در نوجوانان فوتبالیست بود.

مواد و روش‌: در این پژوهش 48 فوتباليست نوجوان ( 74/0± 46/13 سال) با حداقل سه سال سابقه ورزشی، به چهار گروه (12n=) تقسیم شدند. گروه یک: به‌طور متناوب یک جلسه تمرین استقامتی، یک جلسه تمرین قدرتی و یک جلسه تمرین سرعتی را در پانزده جلسه تمرینی، انجام دادند. گروه دو: پنج جلسه اول را تمرین استقامتی، پنج جلسه دوم را تمرین قدرتی و پنج جلسه آخر را تمرین سرعتی انجام دادند. گروه سه: در طی پانزده جلسه تمرین ورزشی، هر سه فاکتور استقامت، قدرت و سرعت را در یک جلسه تمرین می‌کردند. گروه چهار: (گروه کنترل) تنها تمرینات روزمره فوتبال را انجام می‌دادند. پیش و پس از پروتکل تمرینی متغیرهایی همانند وزن، درصد چربی بدن، نمایه‌ی توده‌ی بدنی، کلسترول تام (TC)، تری‌گلیسرید (TG)، لیپوپروتئین‌های‌پرچگال (HDL) و لیپوپروتئین‌های‌کم‌چگال (LDL) از آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و توسط آمار توصیفی و استنباطی (t  همبسته و ANOVA)، با سطح معنی‌ داری (05/0P<) مورد آنالیز قرار گرفتند.

 یافته‌ها: نتایج نشان داد، مقادیر كلسترول تام، تری‌گلیسیرید و HDL، در گروه تجربي سه به‌طور معني‌داري (002/0=P)، (001/0=P) و (011/0=P) نسبت به پيش‌آزمون کاهش یافت. سطوح كلسترول و LDL نیز در گروه یک به طور قابل توجهی (001/0=P) کاهش داشت. تری‌گلیسیرید در گروه تجربی دو نیز کاهش معناداری (04/0=P) داشت.

بحث و نتیجه گیری: بسیاری از بیماری‌های خطرناک بزرگسالی ریشه در دوران نوجوانی دارند و با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه‌گرفت، هر سه نوع تمرینات ورزشی باعث کاهش برخی از فاکتورهای خطرزای قلبی و عروقی در نوجوانان فوتبالیست می‌گردند؛ بااین‌حال، هریک از این تمرینات منافع خاص خود را دارند.

واژگان کلیدی: لیپوپروتئین، کلسترول، تری‌گلیسرید، ورزش هوازی، تمرین مقاومتی، سرعتی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339