الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن بتالاکتامازیCTX-Mدر ایزوله های اشریشیاکلی مولد ESBL در استان مازندران

اکبر خلیلی, فاطمه زابلی, شهرام نظریان

چکیده


چکیده

مقدمه: اشریشیاکلی یکی از عوامل شایع در عفونت انسانی بویژه عفونت دستگاه ادراری می­باشد. اشریشیاکلی‌های تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف (ESBL) دارای  مقاومت به سفالوسپورین می باشد. وجود این جدایه ها احتمال انتقال ژنهای مقاومت سفالوسپورینی و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سایر سویه ها را افزایش می دهد. لذا هدف از این مطالعه  تعیین الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی و میزان فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف تیپ CTX-M در جدایه های اشریشیاکلی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی بود.

مواد و روش: این مطالعه توصیفی، مقطعی به مدت شش ماه برروی  نمونه­های ادراری مراجعین به 7 درمانگاه از مراکز درمانی نیروهای مسلح استان مازندران طی دوره 6 ماهه در فاصله زمانی آذر 94 تا اردیبهشت 95انجام شد.گونه های اشریشیاکلی جداسازی و با روش‌های بیوشیمیایی تایید شدند. جهت بررسی حساسیت گونه ها ازروشcombined disk test استفاده گردید و نتایج با استانداردCLSI  مقایسه شد.گونه های مقاوم از نظر وجود ژن CTX-M،توسط روش PCR بررسی و داده ها با برنامه نرم افزاری SPSS تجزیه وتحلیل گردید.

یافته ها: از تعداد کل180 نمونه بیمار 41 جدایه اشریشیاکلی جدا شد. از این تعداد 21 جدایه (21/51%) مولد بتالاکتامازهای وسیع­الطیف بودند. در تست PCR 4 مورد (75/9 %) از جدایه ESBL واجد ژن CTX-M بودند. در بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی بیشترین مقاومت در برابرآنتی بیوتیک­های آمپی­سیلین(6/75 درصد) سفالوتین (5/58 درصد) و سفازولین(9/60 درصد)بود. بیشترین مقدار حساسیت در برابر آنتی بیوتیک­های ایمی­پنم (6/75 درصد) جنتامایسین (7/70 درصد) و سفوتاکسیم (9/60 درصد) بود.

بحث و نتیجه گیری: با توجه درصد بالای مقاومت به سفالسپورین­های نسل سوم، انجام دقیق آنتی بیوگرام و پرهیز از تجویز بی­رویه آنتی بیوتیک­ها در عفونت­های ناشی از ارگانیسم های تولیدکننده ESBL یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

واژگان کلیدی:اشریشیاکلی، مقاومت دارویی میکروبی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، CTX-M


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339