برآورد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم برای بیماران سالمند در شهر تهران در سال 1394

عزیز رضاپور, جواد جوان نوقابی, فاطمه ستوده زاده, امیرعلی مرادپور

چکیده


چکیده

مقدمه: جمعیت سالمند سهم قابل ملاحظه­اي از تقاضا برای خدمات بهداشتي درماني را تشکیل می­دهند و در نتیجه هزينه خدمات ارائه شده به اين قشر از منظر اقتصاد سلامت حائز اهميت مي باشد. لذا این مطالعه با هدف برآورد هزينه­های مستقیم و غیرمستقیم سالمندان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشكي ایران انجام شد.

مواد و روش: این مطالعه مقطعی در بین 400 سالمند مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی فیروزگر و رسول اکرم (ص) تهران در سال 1394 انجام گرفت. هزینه‌های مستقیم درمانی و غیر درمانی و هزینه های غیر مستقیم با استفاده از فرم گردآوری اطلاعات هزینه­ای جمع آوری شدند. سپس داده های جمع­آوری شده، توسط نرم افزار SPSS.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ها: در این مطالعه میانگین کل هزینه­های سالمندان برای یک دوره یک ماهه 3801081 ریال برآورد گردید. هزینه­های مستقیم درمانی با میانگین 2992276 ریال بیشترین سهم و هزینه­های غیر مستقیم با میانگین 217088 ریال کمترین سهم را از کل هزینه‌های سالمندان تحت بررسی داشتند.

بحث و نتیجه­گیری: اگرچه هزینه های مستقیم درمانی بیشترین بار مالی را بر بیماران سالمند دارد، اما هزینه‌های مستقیم غیردرمانی و هزینه­های غیرمستقیم نیز بیش از 20 درصد هزینه­های سالمندان را تشکیل داده­اند، لذا در برنامه­ریزی و سیاست‌گذاری برای نظام سلامت باید تمام اجزای هزینه­ای مدنظر قرار گیرد.

واژگان کلیدی: هزینه­های سلامت، سالمند، ایران


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339