الگوی اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر پایه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی

مجید زارعی, محسن گل پرور, علی مهداد

چکیده


چکیده

مقدمه: موفقیت شغلی ارتباط بسیار نزدیکی با ابعاد فردي، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بیماران هموفیلی دارد لذا پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر پایه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی انجام شد.

مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع  توصیفی همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر را کلیه بیماران هموفیلی شهر اصفهان در سال 1395 تشکیل دادند که تعداد 200 نفر از آنان صورت تصادفی انتخاب شدند.  ابزار گردآوري داده ها پرسشـنامه محقق ساخته ای بود که به منظور سنجش متغیرهای مهارت­های ارتباطی/شبکه ای، اعتماد بین­فردی، فرصت رشد مهارتی، سرمایه روان­شناختی، رفتار شهروندی، اخلاق کاری، دلبستگی شغلی، روزآمدی دانش، برنامه­ریزی شغلی، بینش و هویت، انگیزش درونی و خلاقیت و موفقیت شغلی توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی گردید. درنهایت اطلاعات  از طریق تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد، طی یک مدل چندسطحی، رابطه­ای زنجیره­ای بین متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی با موفقیت شغلی در بیماران هموفیلی وجود دارد. بین  خلاقیت، دلبستگی شغلی، بینش و هویت، مهارت های ارتباطی/شبکه سازی، اعتماد بین فردی، انگیزش درونی و برنامه ریزی شغلی با موفقیت شغلی ارتباط معناداری داشتند. همچنین بین اخلاق کاری، روزآمدی دانش، برنامه­ریزی شغلی و انگیزش درونی با خلاقیت ارتباط معناداری داشتند. از سوی دیگر  اعتماد بین فردی، فرصت رشد مهارتی و اخلاق کاری با مهارت های ارتباطی/شبکه سازی ارتباط معناداری داشتند.

بحث ونتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که از طریق مجموعه ای چند سطحی از متغیرهای فردی، اجتماعی و شغلی، و بالاخص از طریق خلاقیت، دلبستگی شغلی، بینش و هویت، مهارت های ارتباطی/شبکه سازی، اعتماد بین فردی، انگیزش درونی و برنامه ریزی شغلی در مسیر تقویت موفقیت شغلی بیماران هموفیلی اقدام نمود.

واژه­های کلیدی: موفقیت شغلی، هموفیلی، خلاقیت،  انگیزش درونی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339