ارتباط سلامت عمومی مادران با رشد كودكان زير 6 ماه مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي-درماني غرب شهر اهواز

بهاره کبیری, پروین شهری, سکینه آذرنوش, محمد حسین حقیقی زاده, شکوه میرفتحی

چکیده


چکیده

رشد جسمي مناسب يكي از معيارهاي قابل اعتماد براي ارزيابي وضعيت سلامت كودكان بخصوص در دو سال اول عمر مي‌باشد. اين مطالعه به منظور تعيين رابطه سلامت عمومی مادران با رشد كودكان زير 6 ماه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني غرب شهر اهواز انجام شد. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود. مادران دویست كودك زير 6 ماه مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي- درماني غرب شهر اهواز در این مطالعه شرکت کردند. جهت گردآوري اطلاعات، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28,General Health Questionnaire) استفاده شد. داده‌ها به وسيله نرم افزارSPSS نسخه 15تجزيه و تحليل شد. نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمره سلامت عمومی مادران 52/13 بود و 54% مادران (107) دارای وضعیت روانی سالم و46% (93 نفر) دارای اختلال روانی بودند. همچنین میانگین نمرات شاخص‌های اضطراب و بی خوابی (2/4) وکارکرد اجتماعی (54/3) از سایر شاخص‌های سلامت عمومی در مادران بالاتر بود. همچنین یافته‌های این مطالعه نشان داد بین وضعت سلامت روانی مادر و وزن و دور سر بدو تولد و دو ماهگی کودک ارتباط وجود داشت. بین روند رشد دور سر با سطح تحصیلات مادر ارتباط معنی‌دار آماري وجود داشت. بین سن مادر و وضعیت اقتصادی با روند افزايش وزن و دور سر در كودكان ارتباط وجود داشت. اطلاعات به دست آمده از این مطالعه نشان مي‌دهد كه عوامل خطرساز مادري مثل سن، وضعيت روحي رواني و تحصيلات مادر مي تواند نقش مهمي در رشد كودكان ايفا نمايند.لذا در راستاي تحقق اهداف دستيابي به سلامت جامعه، شناخت ساير عوامل خطرساز و توجه به كاهش آنها در برنامه هاي بهداشتي كشور لازم است.

واژگان كليدي: كودك، رشدو نمو، سلامت روان 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339