اثر بخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در بهبود اضطراب و افسردگی زندانیان

رضا میرزایی, اسحاق موسوی, عاطفه خمر

چکیده


چکیده

مقدمه: شيوع اختلالات رواني بين زندانيان، سه تا چهار برابر جامعه عادي است و در ايران، شيوع اين اختلالات در جامعه عادي 25 تا 30 درصد و در زندان‌هاي كشور بين 52 تا5/87 درصد است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی در زندانیان می‌پردازد.

مواد و روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زندانیان مرد بودند که در زندان محبوس بودند. از بین زندانیان مذکور 30 نفر که دارای نمرات اضطراب و افسردگی متوسط و شدید بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر).  داده‌ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب بک در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نمرات افسردگی در پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب عبارت بودند از46/38 و 06/37 و در پس آزمون به ترتیب گروه آزمایش و کنترل 60/17 و 93/36 بود. همچنین میانگین نمرات اضطراب در پیش آزمون به ترتیب در گروه آزمایش و کنترل 40/41 و 33/40 و در پس آزمون به ترتیب گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 17 و 80/38 بود. بعد از آزمون بین دو گروه از نظر میانگین نمره افسردگی ( 001/0=Pو19/93=F) و اضطراب ( 001/0=Pو11/369=F)  تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

بحث و نتیجه‌گیری: گروه درمانی شناختی موجب بهبود علایم اضطراب و افسردگی در زندانیان می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد به منظور کاهش علایم اضطراب و افسردگی در زندانیان از گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری استفاده شود.

واژگان کلیدی: اضطراب، افسردگی، گروه درمانی شناختی، زندانیان


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339