ارزیابی توصیفی بیماران با آسیب قفسه سینه و نیازمند توراکوتومی: مطالعه دو ساله در بیمارستان نمازی شیراز

بیژن ضیائیان, یلدا گلشن, زهرا قهرمانی, بهنام دلفاردی, شهرام پایدار

چکیده


مقدمه: تروما از جمله دلایل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. از میان انواع مختلف صدمات، آسیب‌های  قفسه سینه مسئول اکثریت قریب به اتفاق این مرگ و میرها هستند.

مواد و روش: این مطالعه توصیفی مقطعی آن دسته از موارد ترومای قفسه سینه که تحت توراکوتومی قرار گرفتند را شامل شد. داده‌های جمع آوری شده از هر بیمار شامل جمعیتی (سن و جنسیت)، نوع آسیب، نوع مداخله جراحی، حجم هموتوراکس، تعداد واحد گلبول قرمز متراکم تزریقی و  عوارض مربوطه بود.

یافته‌ها: در مجموع 81 بیمار (میانگین سنی 72/26 سال) بررسی شدند، که از آن‌ها 74 مورد مرد (4/91% ) و 7 مورد زن (6/8 درصد) بودند.  شایعترین نوع تروما، آسیب نافذ بود ( 6/71 درصد). رایج‌ترین رویکرد جراحی استفاده شده توراکوتومی قدامی-جانبی سمت چپ بود (6/55 %). میانگین حجم هموتوراکس 53/1686 سی‌سی و میانگین تعداد واحد گلبول قرمز متراکم تزریقی 74/3 عدد برای هر بیمار بود. متوسط زمان جراحی 25/161 دقیقه بود. حساس‌ترین ارگان برای آسیب، ریه با شیوع آسیب 4/55 درصد بود. متوسط مدت اقامت در بیمارستان 43/8 روز بود. 5 بیمار (2/6درصد) تحت دومین جراحی قرار گرفتند و 15 مورد زنده نماندند (5/18 %).

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، برش قدامی-جانبی مورد استفاده ترین رویکرد جراحی در بیماران مبتلا به ترومای قفسه سینه بود.

واژگان کلیدی: آسیب‌های قفسه سینه، توراکوتومی، زخم ها و جراحت ها


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339