ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روان در پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر ایلام: مدل عدم توازن تلاش پاداش

والیه منتی, محسن نیازی, رستم منتی, سعید خزایل, علی یاسینی

چکیده


چکیده

مقدمه: ازجمله مشکلات شایع در محیط‌های کاری می‌توان به استرس شغلی اشاره کرد. در مدل عدم توازن تلاش-پاداش که روشی برای اندازه‌گیری استرس شغلی است، روابط نامتوازن ميان تلاش‌های سرمایه‌گذاری شده و پاداش دريافت شده در کارکنان باعث واکنش‌های استرس‌زایی می‌شود كه در طولانی‌مدت پيامدهاي مضري براي سلامتي به همراه دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین استرس شغلی اندازه‌گیری شده با مدل عدم توازن تلاش پاداش و سلامت روان در محیط کاری در پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر ایلام انجام‌شده است.

مواد و روش: پژوهش حاضر مطالعه‌ای مقطعی است که در سال1392 بر روی154 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهرستان ایلام صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استرس شغلی عدم توازن تلاش_پاداش (Effort-Reward Imbalance)  و  سلامت روان GHQ-28 (General Health Questionnaire)بود. تحلیل داده‌ها  با SPSS-20 و آزمون‌های آماری تی تست، تحلیل واریانس یک‌طرفه و همبستگی پیرسون انجام شد.

یافته­ها: وضعیت اکثر پرستاران ازلحاظ سلامت روان خوب و خیلی خوب(46 درصد) بودند. 15/70 درصد از افراد دچار عدم توازن در مدل تلاش-پاداش بودند (استرس شغلی). همبستگی مثبت و معنی‌داری بین استرس شغلی و سلامت روان مشاهده شد(49/0r= و1/0P=). همچنین همبستگی مثبت و معنی‌داری بین امتیاز استرس شغلی و متغیرهای سن(35/0 , r=01/0P=) ، تعداد سال‌های اشتغال(34/0 , r=01/0P=) و تعداد ساعات کار هفتگی(30/0 , r=01/0P=) وجود داشت.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط مستقیم استرس شغلی و سلامت روان لازم است تدابیر مدیریتی، حمایت‌های اجتماعی، بهبود شرایط محیط کار آموزش‌های لازم در رابطه با رویارویی با مشکلات به‌منظور کاهش، کنترل و پیشگیری از واکنش‌های هیجانی در پرستاران اندیشیده شود.

واژگان کلیدی: سلامت روان، استرس شغلی، پرستار


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339