آموزش کار تیمی در سیستم ارائه مراقبت بهداشتی: مطالعه‌ای مروری

زهرا خادميان

چکیده


مقدمه: آموزش کار تیمی رایج‌ترین روش تقویت کار تیمی در محیط‌های درمانی است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مرور مطالعات در زمینه آموزش کار تیمی در سیستم ارائه مراقبت بهداشتی انجام شد.

مواد و روش: در این مطالعه مروری، متون علمی با واژه‌های کلیدی کار تیمی، عملکرد بین حرفه‌ای، آموزش کار تیمی و دانش، مهارت و نگرش در سایت‌های  Google scholar،Pubmed، بانک اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID) و بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran ) جستجو شدند.

نتایج: روش‌های مختلف مبتنی بر کلاس درس، نمایش و شبیه‌سازی برای آموزش کار تیمی استفاده می‌شود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد دوره‌هایی از جمله مهارت‌هایی قاطعیت، مدیریت خطا، هماهنگی و دانش، مهارت و نگرش‌های کار تیمی به افراد آموزش داده شده است. " استراتژی‌ها و ابزارهای تیمی برای افزایش عملکرد و ایمنی بیمار" یک رویکرد سیستماتیک مبتنی بر شواهد است که تکنیک‌های کاربردی را برای اجرا در محیط‌های بالینی آموزش می‌دهد. برای ارزشیابی آموزش نیز از بررسی دانش و نگرش افراد، رفتار و فرآیندهای تیمی آنان و برآیندهای بیماران با کمک ابزارهای خود گزارش دهی، مشاهده‌ای و غیره استفاده شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: روش‌های آموزشی مختلف می‌تواند روی فرآیندهای تیم و برآیندهای بیماران اثربخش باشد. اما روش‌هایی که کارتیمی را در فعالیت‌های روزانه تیم ادغام می‌کند مؤثرترند. با توجه به تفاوت در ماهیت کار در بخش‌های مختلف لازم است برنامه‌های آموزشی متناسب با شرایط آن‌ها طراحی شود.

واژگان کلیدی: کار تیمی، روابط بین فردی، آموزش، ایمنی بیمار


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339