ارزشیابی کیفیت دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری اهواز بر اساس الگوی سیپ

نگار یزدانی, مهرناز مرادی

چکیده


زمینه و هدف: ارزشیابی به عنوان یکی از ابزارهاي ارتقاء کیفیت این امکان را فراهم می‌سازد تا نقاط قوت و ضعف برنامه­ها مشخص گردند و با تقویت جوانب مثبت و رفع نارسایی در ایجاد تحول و اصلاح گردش کار، گامهاي مناسبی برداشته شود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت دوره کارشناسی پرستاری بر اساس الگوي سیپ(CIPP) در سال تحصیلی 1395-1394 انجام گرفت.

مواد و روش: جمعیت این پژوهش توصیفی – مقطعی شامل60 دانشجوی پرستاری بود. جهت گردآوري داده­ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل چهار حیطه­ زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد بود. سه وضعیت با نمره صفر تا 50 نامطلوب، 51 تا 100 نسبتا مطلوب و 101 تا 150 مطلوب در نظر گرفته شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته­ها: از نظر شرکت­کنندگان، وضعیت زمینه، درونداد، فرآیند، برونداد و کلیت دوره کارشناسی پرستاری مطلوب بود. نتایج نشان­ داد که بین چهارحیطه­­ زمینه، درونداد، فرآیند، برونداد ارتباط معنی­داری (01/0= P) وجود داشت و بیشترین نمره در بین عوامل چهارگانه الگوي سیپ مربوط به عامل فرآیند با نمره میانگین79/10±38/49 و کمترین نمره نیز مربوط به عامل برونداد با نمره میانگین05/3±25/14 بود.

بحث و نتیجه­گیري: نتایج ارزیابی نهایی دوره کارشناسی پرستاری نشان داد، وضعیت این دوره مطلوب می‌باشد. در جهت نیل به حدکاملاً مطلوب، شایسته است مسئولین دانشکده و دانشگاه بیش از پیش به تقویت عوامل مهم از جمله؛ بازنگري در مواد و محتواي آموزشی، آموزش روشهاي تدریس و ارزشیابی و مهارتهاي ارتباطی به اساتید توجه نمایند.

واژگان کلیدی: ارزشیابی برنامه، آموزش، دوره کارشناسی پرستاری


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339