ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش ارزيابي سريع مواجهه در کارگران شرکت کشتی سازی

رضوان زارع, تورج خضرائی, علیرضا چوبينه, هادی دانشمندی, جواد طایفه رحیمیان, عبدالحلیم رجبی

چکیده


چکیده

مقدمه: اختلالات اسكلتي- عضلاني يكي از مهم‌ترين موضوعات سلامت شغلي در دنياي امروز مي‌باشد و تقريباً در تمام مشاغل شيوع بالايي دارد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ارگونوميك ریسک ابتلا به این اختلالات در کارکنان یک شرکت کشتی‌سازی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 193 کارگر با حداقل یک سال سابقه کار در 17 شغل شرکت کشتی سازی شهر بوشهر مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین شيوع علائم اختلالات اسكلتي- عضلاني از پرسشنامه نورديك و برای ارزيابي ریسک ابتلا به این اختلالات از روش ارزيابي سريع مواجهه استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزارSPSS  و با استفاده از آزمون‌هاي من- ویتنی، کای دو و رگرسیون لجستیک انجام گرفت.

يافته‌ها: بيشترين شیوع اختلالات اسکلتی به ترتیب در ناحيه پشت (3/70%)، کمر (4/68%) و زانو (58%) بود. نتایج نشان داد که بین سن، سابقه کار، شاخص توده بدنی و وضعیت تاهل با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معنی‌داری وجود داشت. در ارزیابی به روش ارزيابي سريع مواجهه ، 3/14% از کارکنان در سطح یک، 7/29% در سطح دو، 5/42% در سطح سه و 5/13% در سطح اولويت اقدام اصلاحي 4 قرار گرفتند.

بحث و نتیجه‌گیری: ميزان شيوع علائم اختلالات اسكلتي- عضلاني در بين كارگران مورد مطالعه بالاست. بر اساس نتايج به دست آمده، عمده‌ترين مشكلات ارگونوميك شامل وضعیت بدنی نامناسب، بلند كردن و حمل بارهای سنگین و خمش و پيچش كمر مي‌باشد.

واژگان کليدی: اختلالات اسکلتی- عضلانی، روش ارزيابي سريع مواجهه، صنعت کشتی‌سازی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339