ارزيابي برونداد علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در پايگاه استنادي Scopus تا پايان سال 1391

جمشید جمالی, لیدا معنوی فر, محمدرضا جمالي

چکیده


چكيده

ارزيابي و شناخت وضعيت پژوهشي هر دانشگاه امكان برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري براي آن دانشگاه را مهيا مي‏كند. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت توليدات علمي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد براساس پايگاه اطلاعاتي Scopus تا پايان سال 1391 انجام شده است. اين مطالعه بصورت توصيفي و به روش علم‏سنجي صورت گرفته است. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش كه شامل مقالات محققين دانشكده پيراپزشكي مشهد بود در اردبیهشت 1392 از پايگاه استنادي Scopus استخراج گرديده است. پس از ارائه اطلاعات توصيفي از اعضاي هيأت علمي دانشكده و مدارك بازيابي شده، از تحليل استنادي براي ارزيابي برونداد علمي گروه و دانشكده استفاده گرديد.H-Index دانشكده پيراپزشكي مشهد 13 و بالاترين H-Index و نسبت استنادات به مقالات مربوط به گروه بينائي‏سنجي (به ترتيب 11 و 67/6) بود. بيشترين تعداد توليد علم دانشكده پيراپزشكي مشهد مربوط به سال 2011 (27 مدرك) بود. فعال‏ترين نويسندگان دانشكده پيراپزشكي مشهد دارای42  و 39 مقاله بودند كه مجموعاً 85/65% مقالات دانشكده با همكاري اين دو نفر نگارش شده است. نويسنده اول يا مسوول34/46%  (57 ركورد) مقالات دانشكده پيراپزشكي از اعضاي هيأت علمي خود دانشكده بودند. توليد علم در دانشكده پيراپزشكي مشهد سير صعودي دارد. ميزان همكاري‏هاي علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده پيراپزشكي مشهد در تاليف مقالات مشترك بالاتر از ميانگين مشاركت در توليدات علمي در كشور مي‏باشد. فزایش بودجه پژوهشی، تقویت ساختارهای پژوهشی (مراكز تحقيقات مرتبط)، جذب اعضاي هيأت علمي جديد، پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي از جمله راهكارهاي افزايش برونداد علمي دانشكده محسوب مي‎شود. 

واژگان كليدی: علم سنجی، برونداد علمی، Scopus، دانشکده پیراپزشکی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339