بررسي اثر بازدارندگي و کشندگي عصاره¬هاي آبي و اتانولي¬ برگ گياه حرا (Avicennia Marina) بر باکتري¬هاي گرم مثبت و گرم منفي در شرايط آزمايشگاهي

بهروز عليزاده بهبهاني, فريده طباطبايي يزدي, فخري شهيدي, محبت محبي, حسين زنگانه

چکیده


چکیده

مقدمه: گياهان دارويي كه در درمان بيماري­ها استفاده مي­شود داراي عوارض جانبي بسيار كمتري در مقايسه با داروهاي سينتتيك است. بشر در قرن­هاي متمادي از عصاره گياه حرا براي درمان بيماري­ها استفاده مي­کرده است. هدف از اين پژوهش بررسي اثر ضد ­ميکروبي عصاره­هاي آبي و اتانولي برگ گياه حرا بر ليستريا مونوسايتوژنز PTCC 1297 ، باسيلوس سرئوس  PTCC 1154، انتروباکتر ائروژينوزا  PTCC 1221، انتروکوکوس فکاليس PTCC 1237 و سالمونلا تيفي PTCC 1609 در شرايط آزمايشگاهي مي­باشد.

مواد و روش­ها: اثر ضد ميکروبي عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محيط کشت و انتشار در آگار (ديسک) مورد ارزيابي قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگي (MIC) و حداقل غلظت کشندگي (MBC) با استفاده از روش رقت لوله­اي تعيين گرديد. در انتها داده­ها با استفاده از نر م افزارSPPS ويرايش 18 و به كمك آزمون‌هاي آماري t و دانكن تحت تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته­ ها: در روش انتشار در آگار همه غلظت­هاي عصاره اتانولي بر  باسيلوس سرئوس و انتروکوکوس فکاليس اثر بازدارندگي داشت. MIC عصاره آبي و اتانولي براي انتروباکتر ائروژينوزا به ترتيب mg/ml 128 و32 وMBC  عصاره آبي و اتانولي نيز در خصوص انتروباکتر ائروژينوزا به ترتيب mg/ml 256 و 64 بود. انتروباکتر ائروژينوزا بيشترين مقاومت را در برابر عصاره­هاي آبي و اتانولي گياه حرا نشان داد.

بحث و نتيجه­گيري: عصاره اتانولي گياه حرا در شرايط آزمايشگاهي داراي اثر ضد ميکروبي قابل ملاحظه­ اي بر انتروباکتر ائروژينوزا و سالمونلا تيفي به عنوان باکتري گرم منفي و ليستريا مونوسايتوژنز ، باسيلوس سرئوس و انتروکوکوس فکاليس به عنوان باکتري­هاي گرم مثبت نشان داد.

واژگان کليدي: گياه حرا، عصاره، حداقل غلظت مهارکنندگي، حداقل غلظت کشندگي


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339