ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر باکتری¬های استرپتوکوکوس پیوژنس، اشریشیا کلی، انتروکوکوس فکالیس و باسیلوس سوبتیلیس

محمود یلمه, محمدباقر حبیبی نجفی, فرشته حسینی, سمیرا شاه آبادی

چکیده


چکیده

اثرات زیانبار آنتی­بیوتیک­ها و یا نگهدارنده­های سنتزی که در مواد غذایی استفاده می­شوند، مشخص شده است و محققین به دنبال جایگزین­هایی با منشا طبیعی و ایمن هستند. رنگ آناتو یک رنگ کاروتنوییدی بوده و می­تواند در صنایع غذایی مورد استفاده قرار بگیرد. رنگ آناتو دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی­اکسیدانی می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری­زا و مولد فساد بود. در این مطالعه رنـــگ آناتــــو به روش خیساندن استـــــخراج و پس از فیلتـــــراسیون، با آون تحت خلا به شکل پـــودر درآورده شد. بررسی فعالیت ضدمیــکروبی به روش انتشار دیســک انجام شد و میــزان حداقل غلظت بازدارنده از رشد (Minimum Inhibitory Concentration (MIC)) و حداقل غلظت کشنده باکتری ((MBC)Minimum Bactericidal Concentration) به کمک روش رقت آگار محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم­افزار SPSS  نسخه 16  و با بکارگیری آزمون آنالیز واریانس یک طرفه  و آزمون توکی جهت بررسی تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمایش رنگ آناتو بر رشد تمام باکتری­های مورد آزمون موثر است؛ باسیلوس سوبتیلیس و اشریشیاکلی به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به رنگ آناتو نشان دادند. اشریشیاکلی بین باکتری­­های مورد آزمون بیشترین MIC را داشت و در غلظت­های مورد آزمون رنگ آناتو تنها برای اشریشیا کلی MBC مشاهده نشد. رنگ آناتو بر باکتری­های گرم مثبت مورد آزمون اثر ضدمیکروبی بیشتری را نسبت به باکتری­های گرم منفی نشان داد. با توجه به نتایج آزمایش می­توان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعت­کننده از رشد باکتری استفاده کرد.

واژگان کلیدی: رنگ، آناتو، ضدمیکروبی، بیماری­زا


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339