ارتباط ويژگي هاي شخصيتي، احساس تنهايي و سبك هاي هويتي با وابستگي به تلفن همراه در دانش آموزان: 1393

عليرضا رشيدي, طاهره جعفري, سيدمحسن حجت خواه, فرشته محمدي, محمد محبوبي, عاطفه زاهدي, بابك مهر, محمد باغباني

چکیده


چکیده

مقدمه: دسترسی به تلفن همراه پدیده‌ای رو به گسترش است. همزمان با دسترسی روزافزون و گسترده مردم به تلفن همراه شاهد نوعی وابستگی در جوانان و نوجوانان هستیم. این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، احساس تنهایی و سبک‌های هویتی با وابستگی به تلفن همراه در دانش‌آموزان انجام شد.

مواد و روش: این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی است که بر روی 380 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه (دوره اول و دوم) شهر قروه که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای تصادفی بود. ابزار مورداستفاده پرسشنامه‌های آزمون نیـو (neo) مک کری و کاستا، وابستگی به تلفن همراه، سبک‌های هویت برزونسکی isi-6 یا (identity styles inventory) و احساس تنهایی بود. آنالیز اطلاعات به‌وسیله نرم‌افزارspss نسخه 16 و با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک انجام گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای تجربه پذیری، روان رنجوری و احساس تنهایی با وابستگی به تلفن همراه ارتباط مثبت معنی‌دار وجود داشت) 05/0 .(p <متغیرهای برون‌گرایی، تجربه پذیری، وظیفه‌شناسی و سبک هویتی هنجاری، فاکتورهای پیشگو کننده وابستگی به تلفن همراه بودند) 05/0 .(p <

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه می‌توان از طریق متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و میزان احساس تنهایی، افراد در معرض وابستگی به تلفن همراه را شناسایی کرد، لازم است که برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت انجام مداخله‌های پیشگیرانه برای افراد در معرض وابستگی به تلفن همراه انجام گیرد.

واژگان کلیدی: ویژگی‌های شخصیتی، احساس تنهایی، سبک های هویت، وابستگی به تلفن همراه

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339