ارزيابي كارايي اقتصادي واحدهاي راديولوژي: مطالعه موردي استان كرمان

امين جهادسروستاني, محسن باروني, محمدرضا اميراسماعيلي

چکیده


چکیده

مقدمه: یکی از واحدهای مهم و هزینه‌بر در بیمارستان‌های عمومی واحد رادیولوژی است. هدف از مطالعه حاضر سنجش کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستان‌های عمومی استان کرمان بود.

مواد و روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مطالعات مقطعی بود. اطلاعات در خصوص ورودی‌ها و خروجی‌های مدل از 15 بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جمع‌آوری شد. متغیرهای ورودی مدل شامل تعداد کارکنان کارشناس، تکنیسین و تعداد تجهیزات پزشکی رادیولوژی و خروجی مدل که شامل کلیشه‌های رادیولوژی و تعداد بیمار پذیرش‌شده واحدهای مربوطه بود. در آخر، متغیر قیمت که دربرگیرنده حقوق ماهیانه کارکنان رادیولوژی و قیمت تجهیزات پزشکی رادیولوژی بود، جمع‌آوری شد. نرم‌افزار مورداستفاده در این مطالعه deap نسخه 2 بود.

یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین نمره کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی موردبررسی حدود 49/0 بود که این مقدار کمتر از میانگین نمره کارایی فنی و کارایی تخصیصی بود. 20 درصد واحدهای رادیولوژی بیمارستان‌های موردمطالعه ازلحاظ کارایی اقتصادی، کارا عمل نموده بودند. حدود 66 درصد واحدهای موردمطالعه دارای کارایی اقتصادی کمتر از 5/0 بودند. میانگین نمره کارایی فنی و کارایی تخصیصی واحدها به ترتیب70/0 و 701/0 بود.

بحث و نتیجه گیری: در بین واحدهای رادیولوژی موردمطالعه حدود 80 درصد از آن‌ها دچار ناکارایی اقتصادی بوده که مسیولین بیمارستان‌ها بایستی برنامه‌ریزی لازم جهت ارتقا کارایی اقتصادی آن‌ها داشته باشند. مدیران می‌توانند با در نظر گرفتن استانداردهای بالینی و به‌کارگیری تجهیزات پزشکی هزینه اثربخش در جهت ارتقا کارایی تلاش نماید.

واژگان کلیدی: کارایی اقتصادی، رادیولوژی، تحلیل پوششی داده‌ها

 

 

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339