اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله و مدیریت خشم بر کاهش افسردگی در زندانیان

رضا میرزایی, زهره رئیسی, حمید کاظمی

چکیده


چکیده

مقدمه: حدود 9 میلیون نفر در سراسر جهان در مراکز مجازات کیفری زندانی هستند. تقریباً همه آنها حالات افسردگی یا نشانه‌های استرس را تجربه می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و مدیریت خشم بر افسردگی در زندانیان مقیم زندان مرکزی شیراز  در سال 1391 بود.

روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زندانیان مرد با جرم سرقت بودند. از بین زندانیان مذکور 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (در هر گروه 15 نفر). داده‌ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک در سه مرحله پیش آزمون (قبل از شروع جلسات آموزش)، پس آزمون (پس از جلسات آموزش) و آزمون پیگیری (یکماه پس از پایان جلسات آموزش) جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات افسردگی در پیش آزمون به ترتیب در دو گروه آزمایش و کنترل 60/28، 46/29 و در پس آزمون 73/17، 13/26 و در آزمون پیگیری 06/16 و 40/25 بود. نتایج مطالعه نشان داد که در مرحله پیش آزمون بین دو گروه از نظر افسردگی تفاوت مـــعنی‌داری وجود نداشـــت. این در حالی بود که که دو گروه از نــظر مــیانگین نمره افسردگی در پس آزمون  (02/0, P=97/5=F) و آزمون پیگیری (02/0, P=70/5=F) تفاوت معنی‌داری داشتند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های حل مسئله و مدیریت خشم موجب بهبود علائم افسردگی در زندانیان شد. لذا پیشنهاد می‌گردد به منظور پیشگیری و کاهش علائم افسردگی در زندانیان آموزش مهارت‌های حل مسئله و مدیریت خشم مورد توجه قرار گیرد.  

واژگان کلیدی: مهارت حل مسئله ، مهارت مدیریت خشم ، افسردگی، زندانیان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339