بد تنظیمی سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) در اختلالات طیفی دو قطبی

معصومه باقری

چکیده


چکیده

نظريه بدتنظيمي سيستم فعال سازي رفتاري، كه توسط دپوو و همكاران مطرح شده، مدلي يكپارچه است جهت فهم هرچه بهتر جنبه هاي زيستي و روانشناختي اختلالات طيفي دوقطبي. مدل توسعه يافته اين نظريه، پيش بيني هاي بسيار اختصاصي تري فراهم مي‌كند، به ويژه درباره ماهيت بدتنظيمي سيستم فعال سازي رفتاري (BAS)، فاكتورهاي محيطي و فرايندهاي روانشناختي (مثل فرايندهاي ارزيابي) كه همگي در كنار هم در يك زنجيره علي منتهي شونده به نشانگان دوقطبي  نشان داده شده اند. در اين مقاله، با شرح فاكتورهاي تجديدنظر شده، مروري كامل بر مدل توسعه يافته بدتنظيمي سيستم فعال سازي رفتاري صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: ارزيابي ارتباطي ، ارزيالي كارايي، رويدادهاي وابسته به سيستم فعال سازي رفتاري، نامنظمي زماني پاسخ سيستم فعال سازي رفتاري


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339