اشاره قرآن به اساس مسئله پیری

زهرا انوار, بهیه نامور جهرمی, نجمه معین وزیری

چکیده


چکیده

«و من نعمره ننکسه فی الخلق» "سوره یس آیه 68"

ما هر کس را عمر دراز دادیم در پیری از خلقتش بکاستیم

 

در طول همانند سازی DNA، کروموزوم ها به دلیل حضور تلومر در انتهایشان قادر به غلبه بر قضیه ی End –Replication problem  می شوند .تلومر عبارت است از  یک توالی تکراری در انتهای کروموزوم که در هر بار تقسیم سلولی بخشی از آن از دست می رود . در واقع کوتاه شدن تلومر سبب می شود  ژن های اصلی که در انتهای کروموزوم قرار گرفته اند در معرض خطر قرار نگیرند. وقتی که تلومرها به کوتاه ترین حد خود برسند، تقسیم سلولی متوقف شده و مرگ فرا می رسد. پدیده ی کوتاه شدن تلومر در ارتباط مستقیم با مسئله ی پیری می باشد . به این معنا که هر چه سلول پیرتر باشد تلومرهایش کوتاه تر هستند . قرآن کریم در سوره یس، به طور مستقیم ارتباط بین پیری و کاستی در خلقت را بیان می فرماید. در این مقاله اشاره ظریف قرآن در توصیف اساس مولکولی پیری را بیان کرده ایم.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


eISSN: 2322-4339