نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی مقطع کارشناسی روانشناسی، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

10.30476/smsj.2019.82279.1023

چکیده

مقدمه: عمل رینوپلاستی یکی از عمل های متداول در بین جوانان، مخصوصا دختران دانشجو می باشد. برخی از ویژگی های شخصیتی روانشناختی زمینه ساز گرایش به این عمل زیبایی می باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی با گروه گواه انجام شده است.
مواد و روش ها: جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی زند شیراز می باشد که از بین این افراد،  دانشجو با عمل رینوپلاستی به عنوان گروه آزمایشی و 30 دانشجو بدون عمل رینوپلاستی به عنوان گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت تکمیل داده ها از پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI) و به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که از بین 8 مقیاس بالینی پرسشنامه MMPI ، نمرات خودبیمارانگاری و ضعف روانی در دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی به طور معنی داری  بالاتر از گروه گواه بوده است. در سایر مقیاس های بالینی بین دو گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.
بحث و نتیجه گیری: اضطراب، وسواس، کمال گرایی، ترس و همچنین خودبیمارانگاری که شامل توجه وسواسی و افراطی به بدن و ظواهر آن می باشد  به طور معنی داری در دختران دانشجوی استفاده کننده از عمل رینوپلاستی نسبت به گروه گواه، بالاتر بوده است. بنابراین لزوم مداخله روانشناختی و مشاوره به منظور حذف عمل رینوپلاستی غیر ضروری کاملا لازم به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison between the Psychological Profile of Female Students Using Cosmetic Rhinoplasty and a Control Group

نویسندگان [English]

  • Kourosh Banihashemian 1
  • Najmeh Dara 2

1 Ph.D., Assistant Professor, Department of Psychology, Zand Institute of Higher Education. Shiraz, Iran

2 B.Sc Student, Department of Psychology, Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Cosmetic rhinoplasty is one of the most commonly used surgeries among young people, especially female students. Some psychological personality traits are the mainstay of this kind of cosmetic surgery. Therefore, the present study was conducted to compare the psychological profile of female students using cosmetic rhinoplasty and that in the control group.  
Methods: The population of this study consisted of all female students in Zand Institute of Higher Education. Among them, 30 students with cosmetic rhinoplasty as an experimental group and 30 students without cosmetic rhinoplasty as a control group were randomly selected. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) was used to collect the data, and multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data.
Results: The results showed that from the 8 clinical scales of MMPI, scores of hypochondriasis and Psychasthenia in female students using cosmetic rhinoplasty were significantly higher than the scores in the control group. There was no significant difference in other clinical scales between the two groups.
Conclusion: Anxiety, obsession, perfectionism, fear, and hypochondriasis, which include obsessive and extreme attention to the body and its appearances, were significantly higher in female students of cosmetic rhinoplasty than those in the control group. Therefore, the need for psychological intervention and counseling is absolutely necessary in order to eliminate the unnecessary cosmetic rhinoplasty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological profile
  • Cosmetic Rhinoplasty
  • Students