نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات مراقبت‌های روان جامعه‌نگر، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 مربی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: برخورداری از توانمندی حرفه‌ای با عملکردها مرتبط بوده و منجر به افزایش سلامت عمومی بیماران می شود. به علاوه کاهش سطح توانمندی در پرستاری یکی از نگرانی‌های مهم است. لزوم انجام بررسی توانمندی بالینی در دانشجویان پرستاری دارای اهمیت است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی بالینی دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن بعد از تجربه برنامه پرسپترشیپ صورت گرفت.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعی روی 114 دانشجوی پرستاری که برنامه پرسپترشیپ را تجربه کرده بودند، انجام شد. از فهرست توانمندی دانشجویان پرستاری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. از آمار استنباطی تی تست و آنوا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.یافته‌ها: میانگین نمره توانمندی دانشجویان بعد از تجربه برنامه پرسپترشیپ 56/39±48/240 بود. به علاوه میانگین تک تک گویه ها 89/0±46/5 بود. به علاوه بین توانمندی بالینی دانشجویان پرستاری با سن، محل گذراندن کارآموزی/کارورزی با پرسپتر، تعداد غیبت در طول دوره، تمایل به ادامه تحصیل و میزان علاقه دانشجو به رشته ارتباط وجود داشت (05/0>p).بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که توانمندی دانشجویان پرستاری بعد از تجربه برنامه پرسپترشیپ در حد رضایت بخش تا بالا بود، لذا به منظور ارتقا توانمندی دانشجویان اجرای این برنامه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nursing Students’ Clinical Competency after Experiencing Preceptorship Program

نویسندگان [English]

 • Masoume Rambod 1
 • Fariba Ghodsbin 2
 • Noushin Beheshtipour 3

1 PhD, Community Based Psychiatric Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Community Based Psychiatric Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Community Based Psychiatric Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Professional competency is associated with performance and increases patients’ general health. On the other hand, decrease in the level of competency in nursing is one of the major concerns. Thus, clinical competence has to be examined in nursing students. This study aimed to assess nursing students’ clinical competency and its related factors after experiencing the preceptorship program.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 114 nursing students who had experienced preceptorship program. The data were collected using the Competency Inventory of Nursing Students. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 20 and were analyzed using t-test and ANOVA.
Results: The nursing students’ mean score of competency was 240.48±39.56 after experiencing the preceptorship program. In addition, the mean score of each item was 5.46±0.89. Moreover, the nursing students’ clinical competency was associated with age, location of apprenticeship/internship with preceptor, number of absences during the course, willingness to continue one’s education, and interest in nursing (P<0.05).
Conclusion: This study showed that the nursing students’ clinical competency was high after experiencing the preceptorship program. Therefore, this program is recommended to enhance nursing students’ competency

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competency
 • Nursing students
 • Preceptorship

 1. Liu M, Lei Y, Mingxia Z, HaobinY. Lived experiences of clinical preceptors: A phenomenological study. Nurse Education Today 2010; 30: 804–808.
 2. Kim, K. H. Clinical competence among senior nursing students after their preceptorship experiences. J Prof Nurs 2007; 23:369–375.
 3. Usher K, Nolan C, Reser P, Owens J, & Tollefson J. An exploration of the preceptor role: Preceptors' perceptions of benefits, rewards, supports, and commitment to the preceptor role. Journal of Advanced Nursing 1999; 29(2): 506−514.
 4. Ohrling K & Hallberg I R. The meaning of preceptorship: Nurses’ lived experience of being a preceptor. Journal of Advanced Nursing 2001; 33:530–540.
 5. Hayes EF. Factors that facilitate or hinder mentoring in the nurse practitioner preceptor/student relationship. Clinical Excellence in Nurse Practitioners 2001; 5: 111–118.
 6. Charleston R & Happell B. Evaluating the impact of a preceptorship course on mental health nursing practice. International Mental Health Nursing 2004; 13: 191–197.
 7. Myrick F & Younge O. Preceptor behaviors integral to the promotion of student critical thinking. Journal of Nursing Staff Developments 2002; 18: 127–133.
 8. Hsu L, Hsieh S. Development and psychometric evaluation of the competency inventory for nursing students: A learning outcome perspective. Nurse Education Today 2012; 33(5): 492-7.
 9. Redfern S, Norman I, Calman L, Watson R & Murrels T. Assessing competence to practise in nursing: a review of the literature. Research Paper in Education 2002; 17(1):51–77.
 10. del Bueno D, Weeks L & Brown-Stewart P. Clinical assessment centers: a cost-effective alternative for competency development. Nursing Economics 1987; 5: 21–26.
 11. Benner P. Issues in competency-based testing. Nursing Outlook 1982; 30: 303–309.
 12. Gurvis JP & Grey MT. The anatomy of a competency. Journal of Nursing Staff Development 1995;11: 247–252.
 13. Zhang Z, Luk W, Arthur D, Wong T. Nursing competencies: personal characteristics contributing to effective nursing performance. J Adv Nurs 2001; 33: 467–474.
 14. Lofmark A, Smide B & Wikblad K. Competence of newly-graduated nurses – a comparison of the perceptions of qualified nurses and students. Journal of Advanced Nursing 2006; 53(6): 721–728.
 15. Karayurt O, Mert H, Beser A. A study on development of a scale to assess nursing student's performance in clinical settings. Journal of Clinical Nursing 2008; 18:1123–1130.
 16. Meretoja R, Isoaho H, Kilpi HL. Nurse Competence Scale: development and psychometric testing. Journal of Advanced Nursing 2004; 47 (2): 124–133.
 17. McEwen M, Brown SC. Conceptual frameworks in undergraduate nursing curricula: report of a national survey. Journal of Nursing Education 2002; 41 (1): 5–14.
 18. Sporrong SK, Arnetz B, Hansson MG, Westerholm P, Höglund AT. Developing ethical competence in health care organizations. Nursing Ethics 2007; 14 (6): 825–837.
 19. Wilkinson TJ, Frampton CM. Assessing performance in final year medical students. Can a postgraduate measure be used in an undergraduate setting? Medical Education 2003; 37: 233–240.
 20. Hsu L, Hsieh S. An outcome-based evaluation of nursing competency of baccalaureate senior nursing students in Taiwan. Nurse Education Today 2013; 33(12):1536-45.
 21. Hsu LL, Hsieh SI. Testing of a measurement model for baccalaureate nursing student's self-evaluation of core competencies. Journal of Advanced Nursing 2009; 65 (11): 2454–2463.
 22. Takase M, Teraoka S. Development of the Holistic Nursing Competence Scale. Nursing and Health Sciences 2011; 13: 396–403
 23. 23. Satu K, Leena S, Mikko S, Riitta S, Helena L. Competence areas of nursing students in Europe. Nurse Education Today 2013; 33(6):625-32.
 24. Wu CT, Hsieh SI, Hsu LL. Self-evaluation of core competencies and related factors among baccalaureate nursing students. Hu Li Za Zhi The Journal of Nursing 2013; 60(1):48-59.