نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: استرس شغلی یکی از مشکل­زاترین اختلالاتی است که پرستاران در محیط­های بیمارستانی با آن درگیر هستند و با توجه به نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه در استرس شغلی و با توجه به اینکه طرحواره­ها هنگامی که فعال می‌شوند، سطوحی از هیجان منتشر می‌شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان­شناختی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس­ها می‌شوند. لذا هدف پژوهش حاضر اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحواره ­محور بر کاهش استرس شغلی پرستاران بود.مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع طرح­های نیمه­تجربی بود که از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شهر قم در سال 93 بودند. 32 پرستار به شیوه­ نمونه گیری تصادفی ساده در یک گروه مداخله (16نفر) و یک گروه کنترل (16نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت نه هفته، هفته­ای یک جلسه برنامه آموزش تکنیک‌های شناختی طرحواره‌درمانی دریافت نمودند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه استرس شغلی دیویس، رابینز و مک­کی (1991) بود. داده­ها با تحلیل کوواریانس چندمتغیره با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها: نتایج نشان داد که بعد از اجرای گروه درمانی شناختی طرحواره ­محور میزان علائم استرس شغلی و منابع استرس شغلی در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری داشت و علائم و منابع استرس شغلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی‌داری کاهش یافت (0001/0=P).بحث و نتیجه­گیری: پژوهش حاضر نشان داد که آموزش گروه درمانی شناختی طرحواره ­محور در کاهش و بهبود علائم و منابع استرس شغلی مؤثر بود. بنابراین بهره­گیری از این روش درمانی در پرستارانی که استرس شغلی دارند، توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Group Therapy based on Schema in Reducing Job Stress among Nurses

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami
  • Yousef Aazami
  • Mohammad Jalalvand
  • Afsaneh Darabi
  • Nahid Rastgo

چکیده [English]

Background and Objectives: Job stress is one of the most problematic diseases affecting nurses in hospital environments. Early maladaptive schemas play a role in job stress. Besides, when schemes are activated, levels of excitement are published, leading directly or indirectly to various forms of psychological distress, such as depression, anxiety, and stress. Therefore, this study aimed to assess the effectiveness of schema-based cognitive therapy in reducing job stress among nurses.
Methods: This semi-experimental controlled study with pretest-posttest design was performed on nurses in Qom in 2015. Totally, 32 nurses were selected by simple random sampling and were divided into an intervention (n=16) and a control group (n=16). The intervention group received weekly sessions of cognitive schema techniques for nine weeks. The data were collected using occupational stress questionnaire developed by Davis, Robbins, and MacKay (1991). Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 20 and were analyzed using MANCOVA.
Results: The results showed a significant difference between the two groups regarding job stress symptoms and resources after the schema-based cognitive group therapy. Accordingly, symptoms and resources of job stress significantly reduced in the intervention group compared to the control group (p=0.0001).
Conclusion: This study showed that schema-based cognitive group therapy was effective in improving the symptoms and resources of job stress. Thus, this therapeutic method is recommended to be used in nurses with job stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive group therapy
  • Schema therapy
  • Job Stress
  • Nurses