تیم سردبیری

سردبیر

  1. دکتر امیررضا دهقانیان, استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

قائم مقام سردبیر

  1. دکتر معصومه رامبد, استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران