سیاست دبیری

سیاست انواع مقالات

مقاله پژوهشی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله کوتاه

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

سرمقاله

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش موارد نادر

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود