افراد

مدیر مسئول

دکتر محمدهادی ایمانیه, استاد، فوق تخصص گوارش کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران