افراد

هیات تحریریه

دکتر غلامرضا حاتم, استاد، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر محمد خمرنیا, استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

دکتر سید بصیر هاشمی, استاد، متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر سید معصوم معصوم پور, استاد، متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر علیرضا مهدی زاده, دانشیار، دکترای فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر محمد محمدیان پناه, استاد، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر فروغ رفیعی, استاد، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

دکتر ناهید ظریف صنایعی, دکترای تخصصی آموزش از راه دور، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

حسین محمودیان, عضو هیات علمی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر لاله خجسته, بخش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر حسن هاشمی, استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر امیریوسف فرهمندی, بخش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران